Suoraan sisältöön

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusten käyttötarkoitusten muutokset ja takaisinperinnän linjaus koronavirustilanteesta johtuen - Förändringar i användningsändamål för kultur- och fritidssektorns understöd och riktlinjer

Julkinen kuulutus 8.5.2020  Offentlig kungörelse 8.5.2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustusten käyttötarkoitusten muutokset ja takaisinperinnän linjaus koronavirustilanteesta johtuen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 5.5.2020, § 78

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta. Avustusten käyttötarkoitusta ja hankkeiden sisältöä voi muuttaa ja avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan kuitenkin enintään 31.5.2021 saakka. Käytöstä tulee raportoida viimeistään 30.9.2021.

Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa. Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.

Koronaviruksesta aiheutuneet toimintojen sulkeutumiset ja peruuntumiset sekä rajoitukset ovat vaikeuttaneet merkittävästi avustettavien yhteisöjen toimintaa ja taloutta. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla avustuksia myöntävät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto, nuorisojasto sekä viranhaltijat, joille on erikseen delegoitu avustusten myöntämiseen liittyvää päätösvaltaa.
Kaupunki on ilmoittanut, että hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä, käytännössä tapahtumien järjestäjä arvioi ensisijaisesti itse millä tavoin tapahtuman ajankohtaa, sisältöä ja talousarviota muutetaan. Nämä muutokset tulee raportoida ja perustella avustusten raportoinnin yhteydessä. Avustuksen käytön tulee olla linjassa kaupungin avustusohjeiden ja avustuspäätöksen tarkoituksen kanssa.

Jos avustus ei tule käytetyksi, tulee käyttämättä jäävä osa palauttaa. Jos siis peruuntuneesta toiminnasta ei ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Jos perutusta tai pienempänä toteutetusta toiminnasta aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa.
Mikäli avustuksen saajalla on tästä epäselvyyksiä, asiassa tulee ottaa yhteyttä avustusvalmistelijoihin ja sopia tarkemmasta menettelystä. Avustuksen myöntäjä voi myös arvionsa mukaan pyytää tarvittavia lisäselvityksiä. Mikäli avustuksen saaja ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen käytöstä annettuun määräaikaan mennessä, peritään myönnetyt avustukset takaisin.

Lisätiedot
Kulttuurin avustukset: Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002, veikko.kunnas(a)hel.fi
Nuorison avustukset: Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053, markku.toivonen(a)hel.fi
Liikunnan avustukset: Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038, taina.korell(a)hel.fi

Förändringar i användningsändamål för kultur- och fritidssektorns understöd och riktlinjer för återkrav på grund av coronasituationen

Kultur- och fritidsnämndens beslut 5.5.2020, § 78

Understöd som beviljats av kultur- och fritidssektorn återkrävs inte om verksamheten som har mottagit understödet har upphört på grund av coronasituationen. Understödens användningsändamål och projektens innehåll kan ändras och understöden kan skjutas upp till en senare tidpunkt, dock senast fram till den 31 maj 2021. Användningen ska rapporteras senast den 30 september 2021.

Vid sådana åtgärder bör man kontrollera att användningen av understödet inte strider mot de allmänna understödsvillkoren. Man behöver inte ansöka om ett separat beslut för förändringar i verksamheten som beror på coronasituationen, men man ska föra bok över förändringarna och beskriva dem i rapporteringen om användningen av understödet. Mottagaren av understöd ska följa gällande myndighetsanvisningar.

Verksamheten och ekonomin hos dem som beviljats understöd har påverkats kraftigt av att aktiviteter har upphört, ställts in och begränsats på grund av coronaviruset. Staden tar hänsyn till situationen, ger flexibilitet i användningen av understöd och har förståelse för svåra och förändrade omständigheter.

Understöd inom kultur- och fritidssektorn beviljas av kultur- och fritidsnämnden, kultur- och bibliotekssektionen, idrottssektionen, ungdomssektionen samt tjänsteinnehavare som särskilt har blivit delegerade beslutanderätt för att bevilja understöd.

Staden har meddelat att innehållet i projekten kan ändras med en låg tröskel. I praktiken avgör i första hand evenemangsarrangören själv på vilket sätt evenemangets tidpunkt, innehåll och budget ska ändras. De här ändringarna ska rapporteras och motiveras i samband med rapportering av understöden. Användningen av understödet ska följa riktlinjerna för stadens understödsanvisningar och understödsbeslutets syfte.

Om understödet inte används, ska den oanvända delen återlämnas. Om en inställd aktivitet inte orsakar några kostnader, ska det beviljade understödet således betalas tillbaka. Om kostnaderna för en inställd aktivitet eller en aktivitet som arrangeras i mindre omfattning är lägre än det beviljade understödet, ska den oanvända delen av understödet återlämnas.
Om den som mottagit understödet tycker att detta är oklart, ska man kontakta understödsberedarna och komma överens om ett noggrannare förfarande. Den som beviljar understödet kan också enligt bedömning begära kompletterande utredningar. Ifall den som mottagit understöd inte inom utsatt tid lämnar in en godtagbar redovisning över användningen av understödet, återkrävs beviljade understöd.

Mer information
Understöd för kultur: Veikko Kunnas, chef för kulturfrämjande, telefon: 310 37002, veikko.kunnas(a)hel.fi
Understöd till ungdomar: Markku Toivonen, partnerskapschef, telefon: 310 89053, markku.toivonen(a)hel.fi
Understöd till idrott: Taina Korell, enhetschef, telefon: 310 38038, taina.korell(a)hel.fiJAA
13.05.2020 12:43