Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja jaostot

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudessa. 
Lautakunnalla on kolme jaostoa:

 • kulttuuri- ja kirjastojaosto
 • liikuntajaosto
 • nuorisojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta aloitti toimintansa kaupungin siirtyessä pormestarimalliin 1.6.2017.

Toimialan johto

 • Toimialaa johtaa Laura Aalto toimialajohtaja Tommi Laition sijaisena. Toimialajohtaja toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa esittelijänä koko toimialalle kuuluvissa ja kahden tai useamman palvelukokonaisuuden ylittävissä asioissa. Toimialajohtaja on toimialan palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esihenkilö. Lisäksi hän toimeenpanee kansliapäällikön määräämät tehtävät. 

 • Palvelukokonaisuudet:
  •  Kulttuuripalvelukokonaisuus: Kulttuurijohtaja Mari Männistön ollessa perhevapaalla hänen sijaisenaan toimii Reetta Heiskanen. Kulttuurijohtaja johtaa kulttuuripolitiikkaa ja kulttuuripalveluiden kehittämistä. Hän toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokousten esittelijänä kulttuuripalvelukokonaisuuteen kuuluvissa asioissa.
  • Kirjastopalvelukokonaisuus: Kirjastopalvujen johtaja Katri Vänttinen vastaa kirjastolain edellyttämien toiminpiteiden toteuttamisesta kirjastopalveluissa. Hän toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa kirjastoasioiden esittelijänä.    
  •  Liikuntapalvelukokonaisuus: Liikuntajohtaja Tarja Loikkanen vastaa liikuntalaissa tarkoitetun yhteistyön toteuttamisesta. Hän toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittelijänä liikuntapalvelukokonaisuuteen kuuluvissa asioissa.
  •  Nuorisopalvelukokonaisuus: Nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka vastaa nuorisolain edellyttämästä monialaisesta yhteistyöstä nuorten palveluissa. Hän toimii lautakunnan esittelijänä nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvissa asioissa.
  •  Toimialan hallintoa johtaa vs. hallintojohtaja Petteri Huurre. Hän toimii kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa esittelijänä kulttuurin ja vapaa-ajan hallintoon kuuluvissa asioissa.