Suoraan sisältöön

Usein kysyttyä

Kuva asiakkaan kädessä olevasta kännykästä


Mihin tarkoitukseen voin hakea avustusta?

Haettavissa on kahdenlaisia avustuksia: taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväis- tai projektiluonteiseen toimintaan, sisältäen taiteen perusopetuksen avustuksen sekä kehittämisavustuksia 1-3 vuotisiin hankkeisiin. Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja avustuskohtaisiin avustusten myöntämisperusteisiin.

Milloin on hakuaika?

Hakuaika vaihtelee avustusmuodon haettavan summan mukaan. Tarkista avustusten hakuajat.

Miten avustusta haetaan ja mitä liitteitä tarvitaan hakemukseen?

Avustushakemus tehdään Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa lomakkeella Kulttuuri, taide- ja kulttuuriavustushakemus . Palvelu vaatii tunnistautumista ja rekisteröitymistä. Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin ja hanki tarvittavat taustatiedot sekä liitteet hakemuksen jättämistä varten.

Mille ajanjaksolle avustusta voi hakea?

Taide- ja kulttuuriavustusta voi hakea sekä pysyväisluonteiseen että projektimuotoiseen toimintaan.  Avustusta ei myönnetä hakuhetkestä takautuvasti ja sitä voidaan myöntää kerrallaan enintään kalenterivuoden loppuun saakka (poikkeuksena monivuotiset avustukset). Mikäli avustusta haetaan koko kalenterivuodelle, tulee hakemus jättää edellisen vuoden loppuun mennessä. Kehittämisavustusta voi hakea 1-3 vuoden ajanjaksolle.

Mikä katsotaan pysyväisluonteiseksi toiminnaksi?

Harkittaessa, voidaanko avustusta myöntää pysyväisluonteiseen toimintaan, kiinnitetään huomiota seuraaviin ehtoihin: hakija on helsinkiläinen rekisteröitynyt toimija, toiminta on jatkunut rekisteröityneenä vähintään yhden tilivuoden, toiminta on ympärivuotista; hakijayhteisöllä on esimerkiksi ympärivuotista yleisölle avointa toimintaa ja/tai ympärivuotista palkattua henkilökuntaa ja hakemisen perusteena oleva taide- ja kulttuuritoiminta muodostaa keskeisen osan hakijan koko toiminnasta tai on selkeästi eroteltavissa tilinpäätöksestä, toimintasuunnitelmasta ja budjetista.

Miten toiminta- ja projektiluonteiset avustukset eroavat toisistaan?

Taide- ja kulttuuriavustusten osalta projektiluonteisella toiminnalla on alku ja loppu, pysyväisluonteinen toiminta taas on säännöllistä ja jatkuvaa. Hakijan tulee tarkasti määritellä toiminnalleen soveltuva avustusmäärärahan taso (esim. 15 000 tai 150 000 euroa) ja täyttää taide- ja kulttuuriavustuksia koskeva hakukaavake, jossa kysytään, onko kyseessä projektiluonteinen vai pysyväisluonteinen toiminta. Avustusta hakiessaan toimija määrittelee sen ajanjakson, jota haettu avustus koskee. Ajanjakso voi olla kaksi viikkoa, koko vuoden tai jotain siltä väliltä. Mikäli toiminta on jatkuvaa – esim. yhteisöllä on säännöllistä esitystoimintaa, eli yhteisö toteuttaa useamman hankkeen vuoden aikana – on hakijan kannalta selkeää hakea avustusta kaikkiin hankkeisiin samalla hakemuksella. Tämä myös osoittaa, että toiminta on tavoitteellisesti harkittua ja kokonaisuus mietittyä. 

Voinko hakea / saada päällekkäin useita eri avustuksia?

Voit, mutta avustusta ei voida myöntää kahta kertaa tai kahdesta avustusmuodosta samaan tarkoitukseen. Voit esimerkiksi saada taide- ja kulttuuriavustusta yhteisösi ydintoimintaan ja sen lisäksi kehittämisavustusta kehittämishankkeisiin. Mikäli toimintaa ja hankkeita on vuoden aikana paljon, kannattaa haut keskittää ja hakea avustusta kaikkiin hankkeisiin kerralla. Näin myös toimija osoittaa, että toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteet ovat selkeät. Erityisesti suurien taide- ja kulttuuriavustusten (vähintään 150 000 euroa hakevien) hakijoiden edellytetään kehittävän toimintaansa kaikkien arviointikriteerien mukaisesti, mikä usein edellyttää kehittämistoiminnan sisällyttämistä osaksi haettua taide- ja kulttuuriavustusta.

Mistä tietää miten suurta avustusmäärärahaa kannattaa hakea, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon?

Avustuksia on haettavissa kahdenlaisia: taide- ja kulttuuriavustuksia sekä kehittämisavustuksia. Kaikkia avustushakemuksia arvioidaan yhteneväisten arviointiperusteiden perusteella. Arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu ja toteutus. Tutustu avustuksen myöntämisperusteisiin ennalta ja mieti toimintaasi suhteessa niihin. Haku tapahtuu porrastetusti, haettava summa kannattaa miettiä tarkkaan suhteessa arviointiperusteisiin.  Kaikkia arviointiperusteita ei tarvitse täyttää saadakseen avustusta, mutta haettavan summan kasvaessa hakijan tulee täyttää toiminnassaan vakuuttavasti useampia arviointiperusteita. Kannattaa hakea realistista summaa, joka on järkevässä suhteessa toiminnan laajuuteen ja tavoitteisiin. Hakemuksessa tulee selkeästi käydä ilmi hanke- tai toimintasuunnitelma. Talousarvion tulee olla realistinen ja toteutettavissa oleva.

Mistä löydän tarkemmat hakuohjeet ja keneltä voin kysyä neuvoa?

Avustusten tarkemmista hakuohjeista kannattaa lukea lisää näiltä verkkosivuilta. Lisäksi avustusvalmistelijoilta voi kysyä neuvoa itselleen oikean avustusmuodon ja -haun löytämiseksi.

Millä perusteilla avustuksista päätetään ja kuka päätöksen tekee?

Hakemusten arvioinnissa sovelletaan yhteneviä arviointiperusteita.

Avustuspäätökset tehdään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri ja kirjastojaostossa. Kulttuurin edistämisen päällikkö päättää sellaisista hakemuksista, joiden hakemussumma on korkeintaan 7500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5000 euroa.

Avustuksia koskevat Kulttuuri ja kirjastojaoston päätöstiedotteet ja viranhaltijapäätökset löytyvät Helsingin kaupungin Päätöksenteko-sivuilta. Hakijalle lähetetään päätös myös kirjallisena postitse.

Mihin avustusta voi käyttää ja miten sen käyttämisestä raportoidaan?

Projektiluontoisen avustuksen saajille lähetetään ohjeet avustuksen käytöstä ja hyväksyttävistä kuluista sekä ohjeet raportontilomakkeen täyttämiseen. Pysyväisluonteista avustusta hakevat raportoivat avustuksen käytöstä seuraavan hakemuksen yhteydessä.

Voinko käyttää Helsingin kaupungin tunnusta markkinoinnissa?

Kyllä. Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana.

Miten kaupunki tukee kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä?

Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään pääasiassa Helsingissä tapahtuvaan toimintaan. Taide- ja kulttuuriavustushakemuksiin voi kuitenkin sisällyttää kansainvälistymiseen liittyvää toimintaa, osana muuta hakemusta. Tällöin kansainvälisen toiminnan avustamisen perusteet arvioidaan osana ydintoiminnan kokonaisuutta: esimerkiksi osana oman ydintoiminnan kehittämistä toimija voi laatia kehittymissuunnitelman omalle kansainvälistymistoiminnalleen. Esimerkiksi teatteriryhmä voi perustellusti sisällyttää taide- ja kulttuurihakemukseensa Helsingissä tapahtuneen ensi-illan ja näytösten ohella saman esityksen festivaalivierailun ulkomailla. Kansainvälistymistä voidaan tukea myös kehittämisavustusten kautta.

Miten kaupunki tukee taiteen perusopetusta?

Taiteen perusopetusta rahoitetaan taide- ja kulttuuriavustuksilla. Kaikkien avustusmuotojen, eli myös taiteen perusopetuksen, yhteiset arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saatavuus, osallisuus ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu ja toteutus.

Miten kaupungin avustusjärjestelmän uudistus vuonna 2017 vaikuttaa valtionosuuslaitoksiin?

Uudistuksen tavoitteena on luoda avustusjärjestelmä, jossa Helsingin kulttuurin rahoitukseen voidaan tuottaa toivottua muutosta ennakoidusti, harkitusti sekä pitkäjänteisesti. Muutoksen täysi potentiaali nähdään vasta 2020 -luvulla. Uudistuksen tavoitteena ei ole toteuttaa nopeita, juustohöylätyyppisiä koko kenttää kattavia säästötoimenpiteitä, vaan tuottaa avustusjärjestelmä, jossa voidaan aiempaa paremmin vastata toiminnan ja toimijakentän muutoksiin. Keskeisenä uudistuksen lähtökohtana on parempi ja systemaattisempi vuoropuhelu kentän kanssa. Yksittäisen toimijan kannalta tämän voi nähdä tarkoittavan sitä, että mahdolliset avustustasossa tapahtuvat muutokset perustuvat yhteiseen keskusteluun ja entistä parempaan kokonaisnäkemykseen.

Onko vuonna 2017 tehty kaupungin avustusjärjestelmän uudistus yhteydessä valtion uudistuksiin?

Kaupungilla ja valtiolla on taiteen ja kulttuurin rahoituksen kannalta sekä yhteneväisiä että erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi kaupunkikulttuurin tukeminen on selvästi enemmän kaupungin kiinnostuksen kohteena, kun taas kansalliset taidelaitokset ovat usein enemmän valtion rahoituksen varassa. Taiteen ja kulttuurin rahoittamisen uudistumista valmistellaan sekä valtion tasolla, että kaupungeissa. Myös taidekenttä itse on toivonut rahoituksen uudistumista. Kaupunki on aktiivisesti mukana seuraamassa sekä yleistä rahoituksen uudistamiskeskustelua, että tarkemmin myös esim. vos-uudistusta. Helsingin tekemät rahoitusratkaisut koskevat suurta joukkoa Suomen ammattitaiteen toimijoista, joten on tärkeää, että eri uudistusprosesseilla on riittävästi yhteneväisiä tavoitteita.

 

Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Yhteystiedot

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank