Suoraan sisältöön

Taiteen perusopetuksen avustus

Lapset piirtävät liiduilla katuun

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Avustusta taiteen perusopetukseen saava yhteisö tekee avustuskaudellaan vuosittain avustushakemuksen liitteineen Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa osoitteessa asiointi.hel.fi.


Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset 2020-22

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto avaa uuden taiteen perusopetuksen 300 000 euron kehittämishankehaun vuosille 2020–22. Avustus voidaan myöntää 1–3 vuotisena. Haku umpeutui 27.9.2019 klo 16.

Kolmivuotisella avustuksella halutaan vahvistaa taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta, mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien ja opetusmenetelmien kokeilua sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksien käsittelyssä huomioidaan seuraavat arviointiperusteet:

Toiminnallinen laatu ja toteutus

 • lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen
 • toiminnallista ammattimaisuutta
 • miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma sekä toteutus luovat
 • miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on ja miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja
 • miten tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta
 • miten monipuolista resursointi on
 • millaisia ovat hankkeen taloudelliset riskit

Toiminnan vaikuttavuus

 • miten toiminta täydentää taiteen perusopetuksen tarjontaa tai tuo esiin sellaisia sisältöjä, joita muuten ei kaupungissa toteudu
 • miten toiminta vahvistaa sitä, että taiteen perusopetuksen tarjonta ilmentää moniäänistä ja moninaista Helsinkiä
 • hankkeen kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta taiteen perusopetuksen kentässä
 • hankkeen uutta luovaa potentiaalia
 • hankkeen tai toiminnan pedagogisia tavoitteita sekä sitä, miten nämä näkyvät suunnitellussa toiminnassa

Saavutettavuus ja saatavuus

 • miten toiminta tehdään osallistujien näkökulmasta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti saavutettavammaksi
 • miten toiminta laajentaa taiteen perusopetuksen osallistujapohjaa sekä rohkaisee laajempaan keskusteluun taiteesta ja taiteen kehittämisestä
 • miten opetuksen kohderyhmä(t) on määritelty sekä millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät pyritään tavoittamaan
 • miten toiminta toteutuu alueellisesti

Jokaisen hankkeen kohdalla arvioidaan sitä, miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit. Esityksen valmistelussa huomioidaan alueellisen saavutettavuuden, eri ikäryhmien, toimintasisältöjen ja taiteenlajien välinen tasapaino sekä hankkeiden vaikuttavuus suhteessa myönnettävän avustuksen määrään. Hankkeiden toteutuksesta laaditaan sopimukset tekijöiden kanssa, joihin kirjataan myös raportointivelvollisuus.


Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen 


Kenelle: Taiteen perusopetusta antavalle helsinkiläiselle oppilaitokselle, joka tuottaa peruskoulun painotettua musiikinopetusta syventävää erillistä kerhomuotoista musiikkiopetusta.

Mihin tarkoitukseen: Musiikin kerhotoimintaan, joka kohdennetaan painotetun musiikin opetuksen oppilaiden musiikin kerhotoiminnan järjestämiseen vuonna 2020. Kerhotunnit tulee integroida oppilaan työpäivään ja opetuksesta tulee huolehtia palveluntuottajan pedagogit.

Raamit: Hakuaika päättyi 16.8.2019 klo 16 Helsingin kaupungin sähköinen asiointi –palvelussa. Haettava avustus tulee suhteuttaa toiminnan laajuuteen. Hakijan tulee myös täyttää pysyväisluonteista toimintaa koskevat avustuksen hakuehdot. Haettava summa on 200.000 euroa.

Toimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten kerhotoiminta nivotaan peruskoulun toimintaan, ja miten tämä yhteistyö on integroitu peruskoulun toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Arviossa kiinnitetään huomiota myös viikkovuosituntien määrään ja kustannuksiin sekä palveluntuottajan toiminnallisiin, toimintaan osallistuvien oppilaiden määrään. Arviossa tarkastellaan myös palveluntuottajan taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä ammatillista osaamista sekä toimintaan hallinnointiin liittyviä kustannuksia.

Hakemuksia arvioitaessa sovelletaan Helsingin kaupungin yleisehtoja.


Opetusluvan hakeminen

Taiteen perusopetuksen opetusluvan 2019 hakuaika umpeutui 12.4.2019. 


Taiteen perusopetuksen tapaamiset

TPO-tapaamiset järjestettiin 9.8.2019 kulttuurikeskus Caisassa. Ohjelmassa oli keskustelua liittyen OPM:n selvitykseen: 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/taiteen-perusopetuksen-valtionosuutta-tulisi-kasvattaa


Lisätietoja taiteen perusopetuksen tukemisesta antaa:

Nina Gran, erityissuunnittelija, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Avustusten myöntämisperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja vaaditut liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material BankJAA