Suoraan sisältöön

Taiteen perusopetuksen avustus

Lapset piirtävät liiduilla katuun


!!! Kulttuurin avustuslajit ja arviointiperusteet muuttuvat 1.6.2022 alkaen. Lue lisää


Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Avustusta taiteen perusopetukseen saava yhteisö tekee avustuskaudellaan vuosittain avustushakemuksen liitteineen Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa osoitteessa asiointi.hel.fi.


Taiteen perusopetuksen avustus vuoden 2023 toimintaan

Taiteen perusopetuksen avustuksia on mahdollista hakea kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Hakemukset vuoden 2023 toimintaan tuli toimittaa torstaina 29.9.2022 klo 16 mennessä ja ne käsiteltiin kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa marraskuussa 2022.


Taiteen perusopetuksen kehittämisavustusten haku vuosille 2023-2025

Taiteen perusopetuksen kehittämishankkeille myönnetään avustuksia 1-3 vuotisina vuosille 2023–25.  Hakuun varataan 300 000 euron vuosittainen määräraha. Hankehaku suunnataan helsinkiläisille taiteen perusopetuksen valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisille toimijoille. 

Kehittämisavustusten tavoitteena on

 • vahvistaa taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta sekä taiteenalojen monipuolista tarjontaa
 • mahdollistaa uudenlaisten toimintamallien kokeilua ja juurruttamista sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Kehittämisavustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta aina kerran vuodessa seuraavalle vuodelle. Haku avautui kesäkuussa 2022 ja päättyi 29.9.2022 klo 16

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksien myöntämisessä huomioidaan seuraavat arviointiperusteet:

Toiminnallinen laatu ja toteutus

 • lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen        
 • toiminnallista ammattimaisuutta
 • miten yhtenäisen kokonaisuuden tavoitteet, suunnitelma sekä toteutus luovat
 • miten toteuttamiskelpoista ja realistista hakemuksessa esitetty toiminta on ja miten toiminnassa hyödynnetään ja vahvistetaan verkostomaisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja
 • miten tarpeellinen avustus on toiminnan toteuttamisen kannalta
 • miten monipuolista hankkeen resursointi on
 • millaisia ovat hankkeen taloudelliset riskit 

Toiminnan vaikuttavuus

 • miten toiminta täydentää taiteen perusopetuksen tarjontaa tai tuo esiin sellaisia sisältöjä, joita muuten ei kaupungissa toteudu 
 • miten toiminta vahvistaa sitä, että taiteen perusopetuksen tarjonta ilmentää moniäänistä ja moninaista Helsinkiä
 • hankkeen kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta taiteen perusopetuksen kentässä
 • hankkeen uutta luovaa potentiaalia 
 • hankkeen tai toiminnan pedagogisia tavoitteita sekä sitä, miten nämä näkyvät suunnitellussa toiminnassa 

Saavutettavuus ja saatavuus 

 • miten toiminta tehdään osallistujien näkökulmasta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti saavutettavammaksi 
 • miten toiminta laajentaa taiteen perusopetuksen osallistujapohjaa sekä rohkaisee laajempaan keskusteluun taiteesta ja taiteen kehittämisestä
 • miten opetuksen kohderyhmät on määritelty sekä millaisilla toimenpiteillä erilaiset kohderyhmät pyritään tavoittamaan
 • miten toiminta toteutuu alueellisesti 

Jokaisen hankkeen kohdalla arvioidaan sitä, miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit. Esityksen valmistelussa huomioidaan alueellisen saavutettavuuden, toimintasisältöjen ja taiteenlajien välinen tasapaino sekä hankkeiden vaikuttavuus suhteessa myönnettävän avustuksen määrään. Hankkeiden toteutuksesta laaditaan sopimukset tekijöiden kanssa, joihin kirjataan myös raportointivelvollisuus. 


Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottamiseen 


Kenelle: Taiteen perusopetusta antavalle helsinkiläiselle oppilaitokselle, joka tuottaa peruskoulun painotettua musiikinopetusta syventävää erillistä kerhomuotoista musiikkiopetusta.

Mihin tarkoitukseen: Musiikin kerhotoimintaan, joka kohdennetaan painotetun musiikin opetuksen oppilaiden musiikin kerhotoiminnan järjestämiseen vuonna 2021-23. Kerhotunnit tulee integroida oppilaan työpäivään ja opetuksesta tulee huolehtia palveluntuottajan pedagogit.

Toimintaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten kerhotoiminta nivotaan peruskoulun toimintaan, ja miten tämä yhteistyö on integroitu peruskoulun toiminta- ja opetussuunnitelmiin. Arviossa kiinnitetään huomiota myös viikkovuosituntien määrään ja kustannuksiin sekä palveluntuottajan toiminnallisiin, toimintaan osallistuvien oppilaiden määrään. Arviossa tarkastellaan myös palveluntuottajan taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä ammatillista osaamista sekä toimintaan hallinnointiin liittyviä kustannuksia.


Opetusluvan hakeminen

Uusia taiteen perusopetuksen opetuslupia tai lupiin liittyviä muutoksia vuodelle 2023 haetaan viim. 1.2.2023 kl. 16. Tarkista hakuajat. Lisätiedot: erityissuunnittelija Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Taiteen perusopetuksen tapaamiset

TPO-tapaamiset järjestettiin 17.8.2022 Fredriksbergissa. Aiheena oli ajankohtaiset TPO— ja avustuskuulumiset. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin


Lisätietoja taiteen perusopetuksen tukemisesta antaa:

Nina Gran, erityissuunnittelija, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi


Tietoa koronaepidemian vaikutuksista kulttuurin avustuksiin löydät täältä


Hae kulttuurin avustuksia Sähköinen asiointi –palvelussa (asiointi.hel.fi)

Arviointiperusteet

Hakuajat

Sähköinen hakemus ja vaaditut liitteet

Hakuprosessi ja päätöksenteko

Avustuksen käyttäminen ja raportointi

Ohjeita ja linkkejä

Kulttuurin avustukset –pääsivulle


Kuva: Helsinki Material Bank