Suoraan sisältöön

Monivuotiset toiminta-avustukset 2023–2026


Monivuotiset toiminta-avustukset ovat toiminta-avustuksia yhteisöille ja lähtökohtaisesti niihin sovelletaan samoja ehtoja kuin muihinkin toiminta-avustuksiin. Monivuotisia toiminta-avustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröityneille esittävän taiteen ja musiikin valtionosuusjärjestelmän piirissä oleville taide- ja kulttuuriyhteisöille nelivuotiskaudeksi 2023–2026. ​

Toiminta-avustukset vahvistetaan hakemuksesta vuosittain, mikäli niille kaupungin kulttuurille osoittamaan määrärahaan tai toimintaympäristöön ei tule merkittäviä muutoksia ja toiminnan tasolle asetetut kriteerit edelleen täyttyvät. ​

Monivuotisten toiminta-avustusten haku avautuu 1.6.2022 ja se päättyy 31.8.2022 muiden toiminta-avustusten tapaan. Päätökset kauden 2023–2026 tuen saajista tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. ​

Monivuotisten toiminta-avustusten käsittelyssä otetaan huomioon seuraavat erityiset arviointiperusteet avustuskaudella 2023–2026: ​

Toiminnan laatu, tuotannollinen ja taloudellinen: ​

 • toiminnan vakiintuneisuus ja toiminnan taso ​
 • toimijalla on edellytykset ylläpitää saavutettua toiminnan tasoa ​
 • hankekaudelle laaditut toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia ​

Toiminnan laatu, taiteellinen ja sisällöllinen: ​

 • taiteellinen näkemys ja ammattitaito ​

Lisäksi toimija sitoutuu ​

 • ottamaan käyttöön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ​
 • ottamaan käyttöön itsearvioinnin työkalun, jossa yhteisö yhteistyössä työntekijöidensä ja esimerkiksi taustayhdistyksen hallituksen kanssa arvioi toimintansa tasoa ja kehittymistä ainakin seuraavilla osa-alueilla: ​
  • Työhyvinvointi ​
  • Johtamisosaaminen ​
 • osallistumaan kulttuurin edistämisen palvelun toteuttamiin kumppanuuskeskusteluihin, joissa itsearvioinnin tuloksia tarkastellaan. Ne tulee sisällyttää myös toimintakertomuksen tietoihin tai toimittaa raportoinnin yhteydessä. ​

Toiminta-avustuksen kokoluokan arviointi perustuu toimintayksikön toteutuneisiin kuluihin ja kuntarahoituksen tasoon. Toteutuneet kulut huomioidaan vuosien 2019, 2020 ja 2021 keskiarvona. Kuntarahoituksen tavoitetasona on toistaiseksi pyrkimys 15 % osuuteen toteutuneista kuluista. Erilaisia painotuksia on kuitenkin mahdollista tehdä esimerkiksi kulttuuripoliittisin perustein. Tässä yhteydessä arvioidaan myös avustuksen tarvetta kokonaisuutena. ​

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. ​

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö peruuttaa esittävän taiteen toimintayksikön hyväksymisen valtionosuuteen oikeutetuksi, katkeaa monivuotinen avustuskausi ja toimintayksikön tulee tämän jälkeen hakea yksivuotista toiminta-avustusta. ​


Monivuotisten toiminta-avustusten tavoitteet, tarkoitus ja kohdeyhteisöt ​

Monivuotinen toiminta-avustus voidaan myöntää yhteisölle, joka on ollut vuoden 2022 alusta lähtien valtionosuusjärjestelmän piirissä. Monivuotisen toiminta-avustuksen tarkoituksena on sitoutua valtionosuusjärjestelmän piirissä oleviin toimintayksiköihin pitkäjänteisesti ja kuntarahoituksen tasoon perustuen. Lisäksi halutaan vahvistaa kumppanuussuhdetta, keventää hakuprosessia ja taata toimintaedellytyksiä sellaisten toimijoiden kohdalla, joiden toiminnan taso on jo laadukasta ja vakiintunutta sekä taloudelliset toimintaedellytykset vakiintuneet. ​


Monivuotisen toiminta-avustuksen hakeminen ​

Monivuotista toiminta-avustusta haetaan kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa 1.6.2022–30.8.2022. Hakemuksen liitteenä toimitetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio koko avustuskaudelle. Toimintasuunnitelmassa tulee esitellä myös suunnitelma itsearviointityökalun sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiselle ja käyttöönotolle. Mikäli toimijalla on jo käytössä kyseiset työkalut, tulee ne esitellä toimintasuunnitelmassa. ​

Monivuotisen toiminta-avustuksen raportointi tapahtuu vuosittain toimintakertomuksella ja tilinpäätöksellä. Itsearviointia käsitellään vuosittain kumppanuuskeskusteluissa. Itsearvioinnin tulokset tulee myös sisällyttää toimintakertomukseen tai vaihtoehtoisesti toimittaa vuosittain erillisenä liitteenä. Vuosittaiset jatkohakemukset tehdään kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa. Liitteenä toimitetaan ensimmäisenä hakuvuotena toimitettu nelivuotinen toimintasuunnitelma (mahdollisin tarvittavin päivityksin) sekä vuosittain päivitetty talousarvio. Jatkohakemusten määräaika ilmoitetaan vuosittain erikseen kulttuurin avustusten verkkosivuilla.


Taide— ja kulttuuriavustukset

Kulttuurin avustukset –pääsivulle