Hoppa till innehållet

Miljöcentralens kompendier

Miljöcentralen producerar och förmedlar pålitlig och aktuell information om livsmiljöns tillstånd, för främjande av invånarnas välmåga och till stöd för beslutsfattandet.

I serien som kallas Helsingfors stads miljöcentrals kompendier utgavs undersökningar, utredningar, program och rapporter, oftast sådana som i första hand är avsedda för internt bruk inom miljöcentralen eller för distribution i vissa intressentgrupper.

2007

 1. Helsingfors stads miljöstyrning av bil-, gång- och cyckeltrafiken
  Jalonen, P. (På finska) (pdf)
 2. Helsingfors' fiskbeståndet: historia, förändringar och nutid
  Kangas, N. (På finska) (pdf)

2006

 1. Helsingfors' och Esbos havsområdens tillstånd år 2005. Den ålagda övervakningen av avloppsvattnets påverkningar.
  Autio, L., Kajaste, I., Muurinen, J. & Räsänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Inventering av ventilationsystemen i byggnader i lekparkerna.
  Mäkinen, A. (På finska) (pdf)
 3. Massevenemangets tillfälliga konstruktioner, deras materialströmmar och kontroll av avfallsuppkomsten. Granskningsmål VM-tävlingarna i friidrott 2005 Helsingfors.
  Rahikainen, L (På finska) (pdf)
 4. Utredning över sandningens inverkan på överskridning av partikelvärdet i Helsingfors år 2005
  Viinanen, J. (På finska) (pdf)
 5. Miljökriteererna i Helsingfors stads anskaffningar
  Backström, V. (På finska) (pdf)
 6. Den hygieniska nivå av EU-badsträndena i Helsingfors år 2006
  Meriläinen, M.-K. (På finska) (pdf)

2005

 1. Memorandum om Helsingfors stads dottersammanslutningars miljökonsekvenser och stadens möjligheter att dirigera dem
  Sinivuo, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. Användning av kalsiumklorid till att binda gatudammet i huvudstadsregionen på våren 2004
  Tervahattu, H. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Helsingfors stads beredskapsplan om beredskap för ökningen av kvävedioksidhalt från trafiken
  Viinanen, J. (På finska) (pdf)
 4. Helsingfors' och Esbos havsområdens tillstånd år 2004. Den ålagda övervakningen av avloppsvattnets påverkningar.
  Autio, L., Kajaste, I., Muurinen, J., Pellikka, K., Räsänen, M. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 5. Nyttoväxternas miljögifthalter i Gumtäkts botaniska trädgård
  Vaskelainen, E. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. De allmänna badständena  i Helsingfors och deras hygieniska nivå år 2005
  Matilainen, M.-K. (På finska) (pdf)
 7. Inventering av productionsutrymmena och konstruktionerna av små produktionsanläggning i köttbranchen i Helsingfors år 2005
  Viitanen, S., Åberg, R. (På finska) (pdf)

2004

 1. Den ålagda övervakningen av Helsingfors' och Esbos havsområden år 2003
  Pellikka, K. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 2. TBT- och tungmetallkartotering av havsområdena utanför båtvarvena och småbåtshamnnarna i Helsingfors år 2003
  Autio, L. (På finska) (pdf)
 3. Stadens miljöproblem i mötet mellan kommuninnevånarna och miljöcentralen
  Haverinen, R. (På finska) (pdf)
 4. Köttbranchens produktionshygien och förekomsten av patogena bakterier i productionsutrymmena åren 2001 - 2003
  Viitanen, S., Koimäki, T., Kuhmonen, A., Åberg, R. (På finska) (pdf)
 5. Tomtbackaskogens uppföljningsprogram 2004 - 2025
  Honkanen, J. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Inomhusskjutbanor i Helsingfors. Rapport från miljöundersökningar år 2004.
  Lindfors, P., Lyly, O. (På finska) (pdf)
 7. De allmänna badständena  i Helsingfors och deras hygieniska nivå år 2004
  Matilainen, M.-K., Laine, K., Pönkä, A. (På finska) (pdf)

2003

 1. Helsingfors stads miljöprogram 1999-2000. Slutrapport från uppföljningen 2002.
  von Bonsdorff, C., Vilkuna, J., Heikkonen, K., Pitkänen, E., Nurmi, P., Viinikka, M., Pönkä, A. (På finska) (pdf)
 2. Den ålagda övervakningen av Helsingfors' och Esbos havsområden år 2002
  Pellikka, K. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 3. Operativ plan  för avvärjandet av  gatudammproblem
  Viinanen, J. (red.) (På finska) (pdf)
 4. Komsumptionsminskning av naturresusser och uppkomsten av affall i bostadsproductionen
  Heino, E. (På finska) (pdf)
 5. Kompostkampanj i stan III
  Backström, V. (På finska) (pdf)
 6. Lekparkernas vadvattenbassänger och deras hygieniska kvalitet
  Kalso, S., Airo, J., Pönkä, A., Laine, S. (På finska) (pdf)
 7. Kalvikåsens vård- och användningsplan för 2003 - 2012
  Ympäristösuunnittelu Enviro Oy (På finska) (pdf)
 8. De allmänna badständena  i Helsingfors och deras hygieniska nivå år 2003
  Matilainen, M.-K., Laine, K., Pönkä, A. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Överblick av miljötillståndet  i Helsingfors 2003
  Autio, L. (red.) (På finska) (pdf)

2002

 1. Virusepidemin som spritts genom den grunda bassängen i Britas
  Pönkä, A., Kalso, S., Maunula, L., von Bonsdorff, C.-H. (På finska) (pdf)
 2. Den hygieniska kvaliteten hos färdiga mikrovågsportioner på deras sista försäljningsdag
  Kuhmonen,. A., Mustakallio, L., Kalso, S. (På finska) (pdf)
 3. Boreala Östersjö-strandängar på Natura-området i Kallvik med närmaste omgivningar
  Heinonen, M. (På finska) (pdf)
 4. Grönt Hotell - med tanke på miljön
  Juopperi, S. (På finska) (pdf)
 5. Kompostkampanj i stan II. Slutrapport över kompostkampanjen år 2002 i Lidmalmen och Martas-Reimars.
  Noras, T. (På finska) (pdf)
 6. Helsingfors stads miljöprogram - bedömningar och utvecklingsförslag
  Jalonen, P. (På finska) (pdf)
 7. Säkerställandet av obruten kylkedja för livsmedel - Slutrapport.
  Kuhmonen, A. (red.) (På finska) (pdf)
 8. Jämförelse av vattenkvaliteten på de alternativa platserna för vattentäkten för utspädning av Tölöviken
  Kajaste, I. (På finska) (pdf)
 9. Trihalometanhalterna i simbassängsvatten
  Lukkarinen, T., Kuningas, I. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

2001

 1. Erfarenheter av Lokalagenda 21 som miljöpolitiskt instrument. Enkät bland medlemsstäderna i EUROCITIES Miljökommitté.
  Vallittu, A., Lehtimäki,M. (På engelska) (pdf)
 2. Helsingfors stads miljöprogram 1999 - 2002. Mellanrapport från uppföljningen.
  von Bonsdorff, C., Sarkkinen, S., Sohlberg, S. (På finska) (pdf)
 3. Övervakningen av miljöförpliktelser på havsområdena i Helsingfors och Esbo år 2000
  Pesonen, L. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 4. Helsingfors ekologiska fotarv
  Vuornos, I. (På finska) (pdf)
 5. Kompostkampanj i stan. Slutrapport över den kompostkampanj som år 2001 företogs i stadsdelarna Botbyåsen och Parkstad-Henriksdal
  Heinonen, M. (På finska) (pdf)
 6. Riskerna för markförorening i handelsträdgårdar. Utredning om handelsträdgårdsområdena i Helsingfors och om de skadliga ämnen som där används.
  Fraktman, L. (På finska) (pdf)
 7. Utredning om avloppsvattnet från tandläkarmottagningar och om denna avfallshantering
  Salo, J., Arovaara, H. (På finska) (pdf)
 8. Regnvattenavloppenas vattenkvalitet (pdf)
  Nurmi, P. (På finska)
 9. -
 10. Grundvattenundersökningar vid två områden med fyllnadsjord
  Fraktman, L. (På finska) (pdf)
 11. Snötippningens inverkan på jordmånens halt av skadeämnen
  Fraktman, L. (På finska) (pdf)
 12. Ekologiska svar på städernas miljöproblem
  (På finska, kursmaterial)
 13. Utvecklingsplan för miljöstatistikföringen och den därmed sammanhängande informationen 2002 - 2005
  Heikkonen, K. (På finska) (pdf)

2000

 1. Operativ plan för avvärjande av akuta gatudammproblem.
  Tolonen, R., Paavilainen, T., Arnold, M. (På engelska) (pdf)
 2. Kartläggning av floran i fågelvikarna i Östersundom
  Honkanen, J. (På finska) (pdf)
 3. Kartläggning av floran i fågelvikarna i Östersundom. Permanenta uppföljningsarealer
  Honkanen, J. (På finska) (pdf)
 4. Forskningsprogram för år 2000
  Rissanen, I. (red.) (På finska) (pdf)
 5. Övervakningen av miljöförpliktelser på havsområdena i Helsingfors och Esbo år 1999
  Pesonen, L. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. -
 7. Av naturskyddslagen skyddade naturtyper i Helsingfors
  Ahonen, T., Markkanen, K. (På finska) (pdf)
 8. Vid miljölaboratoriet gjorda undersökningar av rester av bekämpningsmedel åren 1992-1999
  Tikkanen, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 9. Uppföljning av ängsfloran i Bengtsår 1989-2000 samt växtligheten i en förvildad trädgård på sommaren 2000
  Hiltunen, L. (På finska) (pdf)
 10. Resultaten av interkalibreringarna av Alg@line-projektet år 2000
  Pellikka, K. (På finska) (pdf)
 11. Metyl-t-butyleter (MTBE) i Helsingforsvattnen
  Piilo, T., Salla, A. (På finska) (pdf)
 12. Bakgrundshalter och nedfall av skadliga ämnen i markgrunden i Helsingfors
  Salla, A. (På finska) (pdf)
 13. Säkerställande av obrutenheten för kylkedja för livsmedel
  Kuhmonen, A. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 14. Gamla träd och berättelser i Helsingfors. Projektets slutrapport
  Pietilä, H. (På finska) (pdf)
 15. Förekomsten av salmonella- och campylobakterier i fjäderfä som saluförs i Helsingfors
  Pönkä, A., Kalso, S. (På finska)(pdf)

1999

 1. Helsingfors stads målsättnings- och åtgärdsprogram för miljöskyddet för åren 1994‒1998
  von Bonsdorff, C., Pulkkinen, P., Tolonen, R., Arnold, M., Arovaara, H., Pitkänen, E., Viinikka, M., Viitasalo, I., Malinen, S., Pajanen, K., Silfverberg, K., Kettunen, S. (På finska) (pdf)
 2. Övervakning av Helsingforsregionens havsområde med automatiska och traditionella metoder år 1998
  Pellikka, K., Viljamaa, H. (På finska) (pdf)
 3. Verksamhetsplan för förhindrande av akuta gatudammproblem
  Tolonen, R., Paavilainen, T., Arnold, M. (På finska) (pdf)
 4. Forskningsprogrammet år 1999
  Rissanen, I. (red.) (På finska) (pdf)
 5. Den ålagda övervakningen av Helsingfors' och Esbos havsområden år 1998
  Pesonen, L. (red.) (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 6. Konsistens av och kvalitet på korvar som används för grillning
  Aminoff, I., Pönkä, A., Kuhmonen, A., Tikkanen, P., Ahonen, S. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)
 7. Helsingfors stads miljöcentrals publikationsanvisningar
  Rissanen, I. (På finska) (pdf)
 8. Miljöbokslutsguide för stadens förvaltningar
  Rönkkö, J. (På finska) (pdf)
 9. Boreala lövsumpskogar och skogbevuxna myrar i området Svarta backen - Borgarstrandsviken - Labbacka - Kasaberget Utlåtande.
  Kurtto, A., Helynranta, L . (På finska) (pdf)
 10. Förpackade safters A-, C- och E-vitaminhalter
  Vartiala, T., Tikkanen, P. (På finska med ett sammandrag på svenska) (pdf)

1998

 1. Tauriaparkens naturstig under S:t Petersburgs miljövecka 1997
  Nieminen, M., Laine, J. (På finska) (pdf)
 2. Helsingfors stads beredskapsplan om allvarliga luftföroreningssituationer orsakade av kvävedioxidhalt från trafiken
  Tolonen, R., Lyly, O. (På finska) (pdf)
 3. Kartläggning av placering av förbränningsavfall från kolkraftverk i Helsingforsområdet
  Ruotsalainen, M. (På finska) (pdf)
 4. Kartläggning av riskobjekt som förorenar jordmånen. Anläggningarnas adresser för åren 1946‒1979
  Salo, V. (På finska) (pdf)
 5. Jordmånens kvalitet vid tvätteritomter som ligger på Kommunalhemsvägen i Helsingfors. Förutredning.
  Pyrylä, R. (På finska) (pdf)
 6. Bäckar och bäckstränders betydelse som ekologisk korridor i Helsingfors
  Malinen, J. (På finska) (pdf)
 7. Utredning över miljöcentralens interna kommunikation i nuläget
  Kallio, M. (På finska) (pdf)
 8. Tillståndet för den submersa vegetationen vid klippstränder i Helsingfors östra havsområden år 1997 - Jämförelse med åren 1984, 1988 och 1993
  Saarnio, S.-P. (På finska) (pdf)
 9. Salthalt i ugnsmat, soppor och såser - jämförelse mellan analyserad och kalkylerad halt
  Raussi, V., Aminoff, I. (På finska) (pdf)

1997

 1. Helsingfors miljöcentrals undersökningar av vattensystemet i Peterhofs palatsområde åren 1995‒1996
  Kansanen, P., Norha, T., Pesonen, L. (På finska) (pdf)
 2. Development of a space-independent bioindication system for evaluation of eutrophication in coastal areas of the Gulf of Finland. Report of the Gulf of Finland year 1996 Seminar, Tvärminne, Nov. the 25-27th, 1996
  Hyytiäinen, U.-M., Viitasalo, I. (red.) (På engelska) (pdf)
 3. Biological indicators in Helsinki and Tallinn Sea Areas. - Report of the 4th annual knowledge transfer seminar, Tvärminne, Dec. the 11-13th, 1996
  Hyytiäinen, U.-M., Viitasalo, I. (red.) (På engelska) (pdf)
 4. Heavy metals in brackish ware biota - A litterature rewiew. - Raskasmetallit murtoveden eliöstössä; kirjallisuuskatsaus. - Helsinki-Tallinn Bioindicator Project (På engelska)
 5. Helsingfors biltrafiks avgasutsläpp 1980‒2015
  Malkki, M. (På finska) (pdf)
 6. Råkostundersökning 1996 (På finska) (pdf)
 7. Fiskeundersökning 1996 (På finska)
 8. Grundvattenseminarium 18.3.1997 rapport (På finska)
 9. Uppföljning av ängsfloran i Bengtsår vid permanenta provområden 1989‒1996
  Hiltunen, L. (På finska) (pdf)
 10. Helsingfors stads målsättnings- och åtgärdsprogram för miljöskyddet för åren 1994‒1998: uppföljningsrapport 1997 (På finska) (pdf)
 11. Genomgång av dokument/information i miljöhygiensenheten (rapport)
  Partanen, T., Blomqvist, R. (På finska) (pdf)
 12. Helsingfors stads miljöcentrals publikationsanvisningar (På finska) (pdf)
 13. Metoder och effektivitet av miljöfostran, seminarierapport 1997 (På finska) (pdf)
 14. Marine Bioindicators off Helsinki and Tallinn. Report of the 5th Annual Knowledge Transfer Seminar Palmse Manor, Estonia, November the 11-12th, 1997. Helsinki-Tallinn bioindicator project.
  Hyytiäinen, U.-M., Viitasalo, I. (red.) (På engelska) (pdf)

1996

 1. Jämförelse mellan alternativa mätmetoder av luftljudsisolering
  Saarinen, M., Tuuli, H. (På finska) (pdf)
 2. Orenheter i daghems ventilationsapparater
  Hautala, J., Kolehmainen, V. (På finska) (pdf)
 3. Helsingfors miljöfrågor i tidningarnas spalter
  Lehtimäki, M. (På finska) (pdf)
 4. Bottom macrophyte Communities in the Tallinn and Helsinki Water Areas as Bioindicators of the Coastal Sea
  Kukk, H., Viitasalo, I. (eds.) (På finska) (pdf)
 5. Uppföljning av stockningen av avloppsvattentunneln i Västra holmarna i Helsingfors havsområden och i Vik-Gammelstadsvikens naturskyddsområde.
  Norha, T., Pesonen, Viljamaa, H. (På engelska) (pdf)

1995

 1. Den ålagda övervakningen av Helsingfors och Esbos havsområden år 1987‒1994
  Pesonen, L., Norha, T., Rinne, I., Viitasalo, I., Viljamaa, H. (På finska) (pdf)
 2. Kvaliteten på färsk fisk från partisäljare till detaljhandelspunkter sommaren 1994 (På finska) (pdf)
 3. Mätning av hållbar utveckling ‒ en utredning av indikatorprojekt
  Junttila, K. (På finska) (pdf)
 4. Mätning av bullerskyddens effektivitet i Helsingfors
  Lahtela, J. (På finska) (pdf)
 5. CFC-föreningars användning som köldmedel och lösningsmedel i Helsingfors
  Anttonen, S. (På finska) (pdf)