Hoppa till innehållet

Uppgifter

Stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden sköter de uppgifter som hör till stadsmiljösektorn, frånsett de uppgifter som förordnats nämndens sektioner, räddningsnämnden och direktionen för trafikaffärsverket.

Stadsmiljönämnden beslutar, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, om

1 styrningen av översiktsplaneringen och detaljplaneläggningen, trafik- och gatuplaneringen och den övriga markanvändningen
2 detaljplaneändringar som inte har stor betydelse, då
a) namnet på en gata, ett torg, en park eller något annat område ändras eller namnet eller numret på en stadsdel eller ett kvarter ändras
b) byggrätten ändras på så sätt att
i byggrätten på en enligt detaljplanen bebyggd tomt för bostadshus ökas med tanke på tillbyggnad på tomten
ii byggrätt överförs inom ett kvarter med markägarens samtycke utan att den tillåtna byggrätten i kvarteret ökas
iii byggrätten för ett kvartersområde för småhus ökas så att den motsvarar högst exploateringstalet 0,4 eller i områden med högre exploateringstal än detta med högst 20 procent i förhållande till vad som är angivet i den gällande detaljplanen
iv ändamålet med en vindslokal i ett befintligt bostadshus ändras
c) ändringar görs i detaljplanebeteckningar eller -bestämmelser som gäller fasaderna, byggnadsmaterialen, byggsättet, byggnadsytorna, maximiantalet bostäder, den genomsnittliga bostadsytan, antalet bilplatser, läget för bilplatserna, körförbindelserna, planteringarna eller läget för avloppsledningar eller andra ledningar
d) det största tillåtna antalet våningar i en byggnad ändras med högst två våningar eller byggnadshöjden ändras på motsvarande sätt i en detaljplan godkänd av stadsfullmäktige
e) hustypen ändras för en byggnad som får uppföras inom ett kvartersområde för byggnader i högst två våningar
f) ändamålet med ett område ändras
g) det i detaljplanen görs en justering som kan jämföras med ändringarna ovan
3 underrättande av dem som gjort en anmärkning mot ett detaljplaneförslag om kommunens motiverade ställningstagande i enlighet med markanvändnings- och bygglagen
4 byggförbud i enlighet med 38 § och åtgärdsbegränsning i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen för sådana områden för vilka en generalplan ska utarbetas eller generalplanen ändras och förlängning av ett förbud och en begränsning
5 byggförbud i enlighet med 53 § i markanvändnings- och bygglagen för områden för vilken en detaljplan ska utarbetas eller detaljplanen ändras och förlängning av ett förbud
6 förlängning i enlighet med 58 § i markanvändnings- och bygglagen av ett byggförbud för uppförande av en nybyggnad som finns i detaljplanen
7 dagvattenfrågor som hör till ett i 13a kap. i markanvändnings- och bygglagen avsett kommunalt organ, frånsett uppgifter som föreskrivits för miljö- och tillståndssektionen.

Nämnden, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar

1 utarrendera fastigheter som förvaltas av sektorn med arrendeavtal för längst trettio år eller arrendeavtal som gäller tills vidare med en uppsägningstid på högst ett år
2 utarrendera fastigheter som förvaltas av sektorn med arrendeavtal för över trettio år eller arrendeavtal som gäller tills vidare med en uppsägningstid på över ett år, om stadsfullmäktige har fastställt allmänna arrendeprinciper
3 förhyra affärslokaler för längst trettio år, då totalvärdet på avtalet beräknas uppgå till högst 10 miljoner euro
4 köpa, inlösa och genom byte förvärva fastigheter eller byggnader inom gränser fastställda av stadsstyrelsen
5 köpa, inlösa och genom byte förvärva aktier som berättigar till innehav av fastigheter eller byggnader inom gränser fastställda av stadsstyrelsen
6 sälja eller genom byte överlåta fastigheter eller byggnader inom gränser fastställda av stadsstyrelsen
7 sälja eller genom byte överlåta aktier som berättigar till innehav av fas-tigheter då köpesumman för den egendom som säljs uppgår till högst 5 miljoner euro
8 när det gäller fastighetsreserveringar om:
a) reserveringen av bostadstomter då projektstorleken överstiger 3000 kvadratmeter våningsyta, om tomten i fråga har utlysts att sökas eller tävlas om och det inte har hittats någon som vill reservera tomten, eller om tomten har varit reserverad men den som reserverat tomten har avstått från reserveringen
b) förlängningen av reserveringar för bostadstomter, om förlängningen görs för en längre tid än ett år
c) justeringen av tomtreserveringsvillkor bestämda av stadsstyrelsen
9 godkännandet av markanvändningsavtal inom gränser fastställda av stadsstyrelsen
10 skötseln av de uppgifter som enligt lagen och förordningen om enskilda vägar ska behandlas vid vägnämndens förrättningar
11 godkännande av planer för gatu- och parkområden eller andra allmänna områden, frånsett planer som har ringa ekonomisk eller principiell betydelse
12 ändring av namnet på en gata, ett torg, en park eller något annat område eller av namnet eller numret på en stadsdel eller ett kvarter i enlighet med 55 § i markanvändnings- och bygglagen
13 förutsättningar för bygglov inom områden i behov av planering med stöd av markanvändnings- och bygglagen, då det är fråga om omfattande byggande med beaktande av byggnadens volym och disposition
14 områdesvist undantag i enlighet med markanvändnings- och bygglagen
15 undantag i enlighet med 171 § i markanvändnings- och bygglagen, då det är fråga om
a) principiellt betydande avvikelse med beaktande av projektstorleken och dispositionen från bestämmelser, föreskrifter, förbud och andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder angivna i markanvändnings- och bygglagen eller utfärdade med stöd av denna
b) en betydande avvikelse från behovet av planering i strandområde i enlighet med 72 § i markanvändnings- och bygglagen med beaktande av byggnadens volym och disposition
16 avvikelser i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, då en ansökan omfattar flera avvikelser i fråga om vilka en del hör till nämndens beslutanderätt och en del till andra organs eller en tjänsteinnehavares beslutanderätt
17 utlåtanden till andra kommuner i planläggningsärenden, om det inte är fråga om ett principiellt viktigt eller ekonomiskt vittgående ärende
18 fördelning av understödsanslag som står till räddningsnämndens dis-position och övervakning av användningen av understöden
19 dagvattenfrågor som hör till kommunen enligt 13 a kap. i markanvändnings- och bygglagen, frånsett uppgifter som föreskrivits för miljö- och tillståndssektionen
20 uppgifter som hör till kommunen enligt lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Stadsmiljönämnden har en miljö- och tillståndssektion som för sin del ansvarar för de tillstånds- och miljöfrågor som avses i speciallagstiftningen om stadsmiljösektorn.

Sektionen är, om något annat inte är föreskrivet, kommunal miljövårdsmyndighet, hälsoskyddsmyndighet, myndighet för campingområden och den kommunala myndighet som avses i terrängtrafiklagen och sjötrafiklagen, likaså den kommunala myndighet för tillsyn m.m. som avses i livsmedelslagen, tobakslagen och, i fråga om detaljhandeln med nikotinpreparat, läkemedelslagen. Sektionen är dessutom stadens byggnadstillsynsmyndighet och den tillsynsmyndighet som avses i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna,

1 beslutar om ärenden rörande naturminnesmärken som avses i naturvårdslagen
2 ser till att de uppgifter som enligt veterinärvårdslagen ska skötas av kommunen och den skötsel av herrelösa djur som avses i djurskyddslagen blir organiserade
3 ser till att kommunala tillsynsplaner utarbetas för miljö- och hälsoskyddet och miljövården och att utfallet utvärderas
4 ser till att program eller planer utarbetas i enlighet med miljöskyddslagen och statsrådets förordning om luftkvaliteten och att genomförandet samordnas och följs
5 ser till att en sådan bullerutredning och en sådan handlingsplan för bullerbekämpning som avses i miljöskyddslagen utarbetas, att dessa ses över och att genomförandet samordnas och följs
6 ger byggsättsanvisningar lokalt eller för hela staden
7 beslutar om i markanvändnings- och bygglagen avsedda ärenden som gäller placeringen av en vattenledning, mindre anordningar och konstruktioner som hör till ledningen, skyddsvallar eller pumpstationer
8 beslutar om bygglov, om den sammanlagda våningsytan för nybyggnaderna i en ansökan är eller överstiger 3 000 kvadratmeter våningsyta
9 beslutar om ärenden som gäller förvaltningstvång och rättelseyrkande avsedda i 21 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen
10 beslutar om taxor för byggnadstillsyn, miljövård och miljö- och hälsoskydd, om en taxa i enlighet med lagen om flyttning av fordon och en taxa i enlighet med lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden i fråga om 14 b § 2 och 3 mom. i lagen
11 utgör den myndighet som använder förvaltningstvång i enlighet med lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
12 utgör det kollegiala organ som avses i 13 a kap. i markanvändnings- och bygglagen i fråga om ärenden som avses i 103 k § och den myndighet som använder förvaltningstvång och behandlar rättelseyrkanden i fråga om 130 f §
13 gör en framställning hos stadsstyrelsen i sådana ärenden som hänför sig till sektionens verksamhetsområde och som hör till stadsstyrelsens eller fullmäktiges befogenheter
14 utfärdar kommunala miljöskyddsföreskrifter.

Miljö- och tillståndssektionen, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om
1 utlåtanden om miljövården och miljö- och hälsoskyddet
2 uppgifter som ankommer på kommunen på basis av miljöskyddslagen, avfallslagen, lagen om vattentjänster, hälsoskyddslagen, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen, lagen om friluftsliv, miljöskyddslagen för sjöfarten, livsmedelslagen, tobakslagen, läkemedelslagen, marktäktslagen eller en förordning eller ett beslut som utfärdats med stöd av någon av dessa
3 avvikelse i enlighet med miljöskyddslagen från de lagstadgade krav som gäller behandlingen av hushållsvatten
4 ärenden som avses i 13 a kap. 103 f § i markanvändnings- och bygglagen i egenskap av kommunal myndighet
5 användningsförbud för en byggnad som är till uppenbar fara för säkerheten
6 de uppgifter som i markanvändnings- och bygglagen och med stöd av denna utfärdade förordningar eller beslut ankommer på byggnadstillsynsmyndigheten
7 tillsynen i enlighet med lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Stadsmiljönämnden har en sektion för byggnader och allmänna områden, som ansvarar för stadens verksamhetslokaler, lokalprojekt och gatuhållning och anläggningen och underhållet av allmänna områden.

Sektionen för byggnader och allmänna områden, om inte något annat är föreskrivet,
1 beslutar om en taxa i enlighet med lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden i fråga om 14 b § 1 mom. i lagen
2 gör en framställning hos stadsstyrelsen i sådana ärenden som hänför sig till sektionens verksamhetsområde och som hör till stadsstyrelsens eller fullmäktiges befogenheter.

Sektionen för byggnader och allmänna områden, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar om eller godkänner grunder och gränser enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om
1 köp, försäljning, uthyrning, förärv genom byte eller överlåtelse genom byte av affärslokaler inom gränser fastställda av stadsstyrelsen
2 förhyrning av affärslokaler inom gränser fastställda av stadsstyrelsen
3 godkännande av projektplaner, andra planer och skissritningar för lokalprojekt på basis av en behovsutredning godkänd av sektornämnderna eller kanslichefen inom gränser fastställda av stadsstyrelsen
4 gatuhållning och upphörande med gatuhållningen
5 övertagande av underhålls- och renhållningsuppgifter till kommunen i enlighet med lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden och partiellt vinterunderhåll av gator.