Hoppa till innehållet

Nämndens beslutshandlingar

Stadsmiljönämnden har två sektioner: miljö- och tillståndssektionen och sektionen för byggnader och allmänna områden. 

Föredragningslistor och protokoll

Beslutsmeddelanden

Protokollet ersätter föredragningslistan, då protokollet har justerats.

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. ( Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation § 516/2004, Personuppgiftslag § 523/1999, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling § 348/2007 )

INDRAGNA NÄMNDER

Stadsmiljönämnden inledde sin verksamhet 1.6.2017. Dokumenten för nämnderna som lades ner i samband med reformen finns att tillgå i arkivet.

Registratorskontoret

Upplysningar om nämndens beslut ges av Helsingfors stads registratorskontor.

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med en nämnds, sektions eller myndighets beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.