Planer efter tema


Detaljplan

I en detaljplan fastställs vad som får byggas i ett område och hur. I detaljplanen anvisas exempelvis byggnaders läge, storlek och ändamål. I Helsingfors inleds varje år tiotals nya detaljplaneprojekt.


Generalplan

En generalplan är en långsiktigt plan som styr detaljplanläggningen och annan mer specifik planering av markanvändningen. Helsingfors nuvarande generalplan 2016 trädde i kraft 2018. Den omfattar hela Helsingfors stads område med undantag för Östersundom. Till de delar som högsta förvaltningsdomstolen upphävde planen gäller generalplanen 2002. För Helsingfors utarbetas en ny, underjordisk generalplan.


Landskapsplan

Landskapsplanen är den mest allmänna planen och den styr planeringen av kommunernas områdesanvändning.


Parker, grönområden och gator

Helsingfors kommer också i framtiden att vara en grön stad, vars styrka i ligger i vidsträckta, sammanhängande grönområden, stadsskogar och värdefulla kulturmiljöer. Parkplaneringen görs ofta parallellt med gatuplaneringen.

Information om målen:


Trafik

I den allt tätare staden krävs ett allt effektivare trafiksystem. Särskilt innerstaden förnyas så att människor enklare kan ta sig fram till fots, på cykel och med kollektivtrafik.

Information om trafiken:


Tomter

Staden säljer årligen tomter eller arrenderar ut dem för byggande av omkring 2 500 bostäder. Staden upplåter bostadstomter huvudsakligen utifrån allmänna tomtansökningar. Dessutom hyrs affärs-, kontors- och industritomter ut till företagare.


Nya och förnyade stadsdelar

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya stadsdelar byggs, såsom Fiskehamnen, Kronbergsstranden och Kungseken. Information om planering och byggande av områdena finns på webbplatsen Nytt i Helsingfors.


Övriga planer11.09.2020 12:55