Usein kysyttyä nastarengaskieltokokeilusta

Nastarengaskiellosta kertova liikennemerkki.

Nastakieltoalue ja vaihtoehtoiset reitit (pdf)

Miksi nastarengaskieltokokeilu tehdään?

Kyseessä on kokeilu, jolla selvitetään, voidaanko nastarengaskielloilla edistää kitkarengasosuuden kasvua. Helsinki on sitoutunut tavoitteeseen, että talveen 2030 - 2031 mennessä nastarenkaiden osuus talviliikenteessä on 30 %. Nykyisin nastarenkaiden osuus on 70 %. Tavoitteena on katupölyn, melun ja katujen kulumisen vähentäminen. 

Miksi juuri Lönnrotinkatu valittiin kokeilukaduksi?

Kokeilukatua valittaessa vertailuun otettiin mukaan kadut, joilla on selvitysten ja asiantuntija-arvioiden mukaan merkittävimmät ilmanlaatuongelmat. Tämän jälkeen kadut arvioitiin liikenteellisin perustein, ja arvioinnissa painoi muun muassa. se, että kadulle löytyy selkeä vaihtoehtoinen yhteys.

Lönnrotinkatu on kuilumainen ja vilkasliikenteinen katu, ja siksi katupölypitoisuudet nousevat kadulla ajoittain korkeiksi erityisesti keväisin.

Onko vastaavanlaisia kieltoja käytössä muualla? Mitä kokemuksia niistä on?

Norjassa nastarengasmaksut otettiin käyttöön 2000-luvun alussa:

  • Ensimmäisenä Oslo, myöhemmin Bergen, Trondheim, Stavanger ja Kristiansand
  • Kaupungeilla on yhteinen maksujärjestelmä, jossa päivä-, kuukausi- tai kausikohtainen maksu oikeuttaa käyttämään nastarenkaita kunnan alueella
  • Oslossa nastarenkaiden osuus on laskenut merkittävästi (85 % vuonna 1995 vs. 10 % vuonna 2020)

Ruotsissa katukohtainen nastarengaskielto käyttöön Tukholmassa vuonna 2010

  • Vuodesta 2016 alkaen Tukholma on kieltänyt nastarenkaat kolmella pääkadulla
  • Nastarenkaiden osuus on nykyään n. 30 % kieltokaduilla ja 50 % koko kaupungissa
  • Kaupunki ajaa lakimuutosta, joka mahdollistaisi nastarengaskiellon korvaamisen nastarengasmaksulla 

Miten Lönnrotinkadun nastarengaskieltokokeilu vaikuttaa alueen yrityksiin?

Kokeilulla ei ole tunnistettu merkittäviä yritysvaikutuksia, sillä asiointi kiinteistöissä onnistuu rengastyypistä huolimatta, eikä kiellolla ole syntyneiden kiertoreittien myötä merkittäviä vaikutuksia autoliikenteen tai muunkaan liikennemuodon saavutettavuuteen (kiertoreitti on noin 300 metriä pidempi). Parantunut ilmanlaatu voi vaikuttaa osaan yrityksistä positiivisesti. 

Miten ammattiliikenne on huomioitu kiellon suunnittelussa?

Kielto koskee ainoastaan läpiajavaa autoliikennettä. Kiellossa ammattiliikenne on huomioitu siltäkin osin, että lisäkilvellä sallitaan tontille ajo, mikä mahdollistaa asiakkaan jättämisen Lönnrotinkadulle niin tavallisella kuin invataksilla.

Mikäli tähän suuntaan ajaa ainoastaan läpi nastarenkaallisella autolla eikä aio pysähtyä Lönnrotinkadulla, kiertoreitti Mannerheimintien ja Pohjoisen Rautatiekadun kautta on 300 m pidempi. Tämä perustellaan siten, että nastarenkaallisella autolla ei saa ajaa läpi Lönnrotinkadulla.

Miten Lönnrotinkadun nastarengaskieltokokeilu vaikuttaa alueen asukkaisiin?

Kokeilu vaikuttaa asukkaisiin melko vähän. Nastarengaskielto kohdistuu läpiajavaan liikenteeseen, ei kadulta alkaviin ja päättyviin automatkoihin. 

Saanko ajaa nastoilla omaan pihaan?

Nastarenkaallisella autolla on yhä kiinteistölle ajo sallittu, joten pihaan saa ajaa ja kadulla pysäköidä. 

Miten kielto vaikuttaa ilmanlaatu- ja melutilanteeseen?

Tutkimusten mukaan nastarenkaat aiheuttavat jopa puolet katupölystä. Kun nastarenkaiden osuus talviliikenteessä vähenee, myös katupöly vähenee. Tämä on varmistunut myös tehdyillä mallinnuksilla. Tukholman nastarengaskielto osoittaa, että ilmanlaatuvaikutukset laajenevat myös muualle kaupunkiin. HSY seuraa hiukkasmittauslaitteella pitoisuuksia Lönnrotinkadulla ennen kokeilua ja kokeilun aikana.

Nastarenkaat ovat muita rengastyyppejä äänekkäämpiä. Siten kitkarenkaiden osuuden nousu vähentää melua ja parantaa kaupungin ääniympäristöä. 

Miten kielto vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen?

Liikenteen siirtymät ovat haasteena joka tapauksessa, kun puhutaan yksittäisten katujen kielloista. Merkittäviä siirtymiä paikalliskatuverkolle ei arvioida tulevan.

Siirtymät kohdistuvat etenkin Pohjoisen Rautatienkadun tai Bulevardin osuuksille. Kummankaan kadun vuorokausiliikennemäärän kasvu ei heikennä merkittävästi kadun kapasiteettiä, mutta Bulevardin raitioliikenteen sujuvuutta ja molempien katujen viihtyisyyttä tulee seurata kokeilun aikana. 

Miten kielto vaikuttaa katujen kulumiseen ja uudelleenpäällystystarpeeseen?

Pääkaduilla nastarenkaiden aiheuttama kuluminen on ylivoimaisesti merkittävin syy tiepäällysteiden uusimiseen. Pääkatujen päällysteitä voidaan joutua uusimaan jopa muutamien vuosien välein. Kitkarenkaat kuluttavat tienpintaa nastarenkaita vähemmän, ja kitkarenkaiden osuuden kasvaessa talviliikenteessä saavutettaisiinkin merkittäviä säästöjä päällysteen uusimiskuluissa. 

Miten kielto vaikuttaa liikenneturvallisuuteen?

Kitkarenkaiden käytön ei ole todettu lisäävän onnettomuuksia kaupungeissa (esim. Tukholma ja Oslo), joissa kitkarenkaita on valtaosa talvirenkaista.

Kitkarenkaiden pito jäällä ei ole yhtä hyvä kuin nastarenkailla. Helsingissä vaikeat jääkelit ovat kuitenkin huomattavasti muuta maata harvinaisempia, ja tiepinnan jäätymistä ehkäisee suolaukseen perustuva liukkaudentorjunta. Rengastyyppiä enemmän turvallisuuteen vaikuttaa ajotapa. 

Miten nastarengasosuutta seurataan?

Nastarengasosuutta seurataan teknisesti ilmaisimen avulla Lönnrotinkadulla ennen ja jälkeen kiellon.
27.09.2022 08:46