Utvecklingsprojekt

Projektledare Jyrki Paavilainen. Bild: Sini Vuorikivi, Helsinki Stadsmiljö.

I februari 2019 inledde Helsingfors stad ett omfattande projekt för att minimera olägenheter vid gatuarbete. Målet är en kännbar förbättring i hur gatuarbetet löper i framtiden. I augusti 2019 började ingenjör Jyrki Paavilainen som chef för projektet.

Ett element i projekthelheten är ett forskningsprojekt om fungerande gator, vilket Helsingfors stad redan har inlett tillsammans med Aalto-universitetet. I projektet ingår exempelvis utvecklingsverkstäder för aktörer inom infrastruktur. Med dessa verkstäder eftersträvas nya lösningar på överraskningar som uppkommer under implementeringsskedet, för samarbetet mellan olika parter och för skapandet av lägesbilder av byggplatserna. Även ett tjänstedesignprojekt pågår med fokus på en förbättrad upplevelse av byggplatser. I detta fästs särskilt uppmärksamhet vid skyltningen, tillfälliga leder och den allmänna prydligheten på byggplatser. Resultatet av arbetet ska bli en handbok för upplevelsen av byggplatser. I den fastställs vilka arrangemang som i framtiden kan avkrävas byggplatser som miniminivå.

För att göra projekteringen och planeringen av gatuarbete smidigare inom staden har även ett specifikt Lean-projekt inletts. Dessutom har staden utvecklat kommunikationen om och interaktiviteten vid gatuarbete. Kommunikationen om upprustningen av Tavastvägen har fått god respons. Invånare, företag och andra målgrupper längs gatan kommuniceras proaktivt om ändringar som sker på byggplatsen. Dessutom hålls regelbundna byggplatsjourer i området, och en Tavastvägsjury har inrättats för att bedöma hur väl gatuarbetet lyckas.

I Helsingfors genomförs 200–300 gatuprojekt årligen

Staden har varje år omkring hundra gatuprojekt under planering. Omkring 200–300 gatuprojekt befinner sig årligen i olika skeden av byggande. Staden investerar cirka 140 miljoner euro om året i gatorna. Under en lång period pågick väldigt få stora gatuprojekt i Helsingfors innerstad. Numera sker varje år två till fem stora grundliga reparationsprojekt i innerstaden. I år pågår betydande byggprojekt på Tavastvägen, Docksgatan och Skillnaden. Inom en nära framtiden kommer märkbara ändringar att ske exempelvis i Hagnäs. Också Backasgatan och Runebergsgatan kommer att genomgå betydande grundliga reparationer.

Vid utvecklingen av gatuarbetet eftersträvas både minskande av de olägenheter som byggplatser orsakar och utveckling av arbetssätten. Stadsmiljösektorn har två skilda roller när det gäller gatuarbeten. Å ena sidan har sektorn egna gatubyggnadsprojekt, där staden ansvarar för planeringen och byggandet. Å andra sidan är sektorn en myndighet som beviljar tillstånd och övervakar alla arbeten på gatorna. Vid samordning av gatuprojekt tillämpas avtalet Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) för kommunaltekniska byggplatser. Avtalet gäller utöver staden även alla viktiga aktörer som bygger infrastruktur, till exempel Helen, HRM, HST och teleoperatörer. Avtalsparterna samarbetar vid projektering, planering och genomförande av projekt.

Målen för utvecklingen av gatuarbetena

 • Minimering av olägenheter vid gatuarbete
 • Kortare byggtider för gatuarbete
 • Fungerande tillfälliga trafikarrangemang under byggtiden
 • Bättre kommunikation och växelverkan
 • Smidiga och tydliga interna processer
 • Förstärkning av myndighetsstyrningen
 • Delprojekt för utveckling av gatuprojekten
 • Aalto-universitetets forskningsprojekt Toimivat katuhankkeet om fungerande gatuprojekt
 • Utveckling av projekteringen av gatuprojekt
 • Genomförandeprocess för gatuprojekt
 • Myndighetsanvisningar för gatuarbete
 • Utveckling av kommunikationen
10.09.2019 11:52