Suoraan sisältöön

Tehtävät

Ympäristö- ja lupajaosto

Ympäristö- ja lupajaosto huolehtii osaltaan kaupunkiympäristön toimialan erityislainsäädännön mukaisista lupa- ja ympäristöasioista.

Jaosto toimii, ellei toisin ole määrätty, kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja leirintäalueviranomaisena sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelaeissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta lääkelain tarkoittamana kunnan valvonta- ja muuna viranomaisena. Lisäksi jaosto toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena ja kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 1. päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitetuista luonnonmuistomerkkejä koskevista asioista
 2. huolehtii eläinlääkintähuoltolain mukaisten kunnalle kuuluvien tehtävien sekä eläinsuojelulain mukaisen löytöeläinten hoidon järjestämisestä
 3. huolehtii kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman laatimisesta ja sen toteutumisen arvioinnista
 4. huolehtii ympäristönsuojelulain ja ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisten ohjelmien tai suunnitelmien laatimisesta toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta
 5. huolehtii ympäristönsuojelulain mukaisten meluselvityksen ja melutorjunnan toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta sekä toteutuksen koordinoinnista ja seurannasta
 6. antaa alueellisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita
 7. päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetuista vesijohdon, johtoon liittyvien vähäisten laitteiden ja rakennelmien, ojien, niiden suojapengerten tai pumppuasemien sijoittamista koskevista asioista
 8. päättää rakennusluvista, mikäli hakemuksen sisältämien uudisrakennusten yhteenlaskettu kerrosala on tai ylittää 3 000 kerrosneliömetriä
 9. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 21.4 §:n tarkoittamista hallintopakkoa ja oikaisuvaatimusta koskevat asioista
 10. päättää rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon taksoista ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain mukaisesta
  Helsingin kaupungin hallintosääntö 39 taksasta sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesta taksasta lain 14 b §:n 2 ja 3 momenttien osalta
 11. toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena hallintopakkoa käyttävänä viranomaisena
 12. toimii maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisena monijäsenisenä toimielimenä 103k §:n mukaisissa asioissa sekä hallintopakkoa käyttävänä ja oikaisuvaatimuksen käsittelevänä viranomaisena 103 f §:n osalta
 13. tekee esityksen kaupunginhallitukselle sellaisissa jaoston toimialaan liittyvissä asioissa, jotka kuuluvat kaupunginhallituksen tai valtuuston toimivaltaan
 14. antaa kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lupajaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää,

 1. ympäristönsuojelua ja ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lausuntojen antamisesta
 2. ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, terveydensuojelulaissa, maastoliikennelaissa, vesiliikennelaissa, ulkoilulaissa, merenkulun ympäristönsuojelulaissa, elintarvikelaissa, tupakkalaissa, lääkelaissa, maa-aineslaissa sekä näiden säädösten nojalla annetun asetuksen tai päätöksen perusteella kunnalle annetusta tehtävästä
 3. ympäristönsuojelulain mukaisesta poikkeuksesta laissa säädetyistä talousvesien käsittelyä koskevista vaatimuksista
 4. kunnan viranomaisena maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 103 f §:n mukaisista asioista
 5. rakennuksen määräämisestä käyttökieltoon, jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle
 6. maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetun asetuksen tai päätöksen perusteella rakennusvalvontaviranomaiselle annetusta tehtävästä
 7. kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesta valvonnasta.