Suoraan sisältöön

Toimintavälineiden puitesopimukset

HELSINGIN YLEISTEN ALUEIDEN TOIMINTAVÄLINEIDEN PUITESOPIMUSJÄRJESTELY KOMPAN FINLAND OY:N, LAPPSET GROUP OY:N JA J-TRADING OY:N KANSSA ON VOIMASSA 31.5.2022 ASTI

Toimintavälineiden valinnassa tulee noudattaa puitesopimusjärjestelyssä esitettyä valintakaavaa.

YLEISTÄ KÄYTÖSTÄ

Kaupunkiympäristön toimialan järjestämiä varsinaisia toimintavälineiden käyttöön liittyviä palveluja ovat leikkipuistot ja leikkipaikat. Leikkipuistoissa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää leikkitoimintaa ja leikkipuistoissa on aina ulkoleikkialueen lisäksi leikkipuistorakennus palveluineen. Leikkipaikalla taas ei yleensä ole järjestettyä toimintaa. Toimintavälineitä on myös nuorisopuistoissa ja liikunnallisilla leikki- tai kuntoilupaikoilla, joiden varustuksena on leikkivälineitä ja monitoimilaitteita.

Lasten kehityksen pohjalta leikkivälineet on jaoteltu alle 3-vuotiaille ja yli 3-vuotiaille soveltuviin. Lisäksi on varhaisnuorille tarkoitettuja välineitä. Turvastandardissa ei leikkivälineille ole asetettu ikäkriteereitä vaan leikkivälineet on jaettu helppopääsyisiin ja muihin kuin helppopääsyisiin leikkivälineisiin. Helppopääsyinen väline soveltuu perustaidot omaavalle lapselle ja välineessä pääsee liikkumaan vapaasti.

Kaikkien leikkialueiden suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon esteettömyys ja pyrkiä mahdollistamaan esteetön pääsy ja osallistuminen leikkiin myös liikkumis- ja toimimisesteisille lapsille. Esteetön leikkipuisto on turvallinen ja toimiva kaikille käyttäjille, ja se mahdollistaa myös esimerkiksi isovanhempien tai pyörätuolia käyttävän vanhemman osallistumisen toimintaan. Leikkipuistot, joissa pyritään erikoistason esteettömyyteen, on määritelty koko kaupungin kattavana verkostona. Esteettömien leikkipuistojen suunnittelussa käytetään SuRaKu-korttia. Lisäksi erikoistason leikkipuistoissa käytetään katu- ja puisto-osaston laatimia suunnitteluohjeita. Muilla leikkialueilla pyritään soveltuvin osin perustason esteettömyyteen.

Leikkivälineistön, leikkialueen aidan, porttien ja kylttien sekä niiden sijoittelun on täytettävä voimassa olevien turvastandardien vaatimukset. Myös muihin aktiivisen leikin alueella oleviin välineisiin, kuten kuntoilulaitteisiin, joita käytetään leikkivälineen tavoin, sovelletaan standardia. Leikkivälineiden sijoittelussa huomioidaan myös auringon ja tuulen suunta.

Leikkivälinekohtaisesti määritelty putoamisalue ja vapaa alue eivät saa tulla päällekkäin kulkuväylän kanssa. Dynaamiset välineet, kuten keinut, pyritään sijoittamaan siten, etteivät ne aiheuta törmäysvaaraa leikkialueella liikkuville. Leikkivälineiden sijoittelussa ja asentamisessa noudatetaan valmistajien ohjeita.

Keinut ovat erittäin suosittuja leikkivälineitä ja niitä tulee olla riittävästi kaikilla leikkipaikoilla. Keinuja valittaessa on huomioitava eri-ikäiset käyttäjät: pienille lapsille tarvitaan vauvaistuin ja isommille lapsille lautaistuin. Erilaiset istuintyypit on hyvä sijoittaa välitangollisiin tai kokonaan erillisiin keinutelineisiin. Leikkipuistossa keinujen ehdoton vähimmäismäärä on kaksi vauvakeinua ja kaksi lautakeinua, mitä voidaan täydentää esimerkiksi pesäkeinulla.

Pääsääntöisesti kaikilla leikkialueilla pyritään käyttämään putoamisalustana sidottua turva-alustaa. Sidottu turva-alusta on hyvä esteettömyyden kannalta, sillä siinä on helppo liikkua apuvälineiden ja lastenvaunujen kanssa. Turvahiekka on ongelmallista siksi, että se tahtoo kulkeutua pois erityisesti keinujen, liukumäkien, karusellien ja köysiratojen kohdalta, kun leikkijä törmää alustaan pakotetussa liikkeessä. Turvahiekkakerros kuluu herkästi liikkeen takia liian ohueksi ja syntyvä kuoppa alkaa kerätä vettä. Turvahiekka myös kuluttaa kengissä kulkeutuessaan leikkivälineitä. Iskua vaimentavat alustat ovat talviaikana usein jäässä eivätkä toimi. Leikkivälineiden käyttämiseen ei siksi talviaikaan kannusteta eikä leikkialueilla ole talvikunnossapitoa.

HUOMIOITAVAA

Leikkialueen suunnittelussa kiinnitetään huomiota pintavesien ohjailuun. Aktiivisen leikin alueelle ei saa muodostua lammikoita ja mahdolliset pintavesien imeyttämiseksi tehtävät avovesipainanteet tulee sijoittaa turvallisesti riittävän etäälle leikkialueesta tai rajata aidalla.

Leikkialueen kasvillisuutta valittaessa huomioidaan Helsingin kaupungin kasvilinjaukset. Leikkialueiden istutuksissa on käytettävä riittävän suuria taimikokoja. Kasvillisuus erotetaan ja rajataan selkeästi aktiivisen leikin alueesta.

Leikkialueen kalusteiden valinnassa noudatetaan Helsingin kaupunkikalusteohjetta.

Esteettömyyteen liittyvillä kontrastiväreillä tarkoitetaan värien välisiä tummuuseroja. Oleellisia eivät ole värit sinänsä, vaan niiden ajateltu ero mustavalkoisessa asteikossa. Riittävä värikontrasti muodostuu, jos ero vastaa keskiharmaan ja mustan tai keskiharmaan ja valkoisen eroa.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon huoltoajoliikenteen aiheuttamat riskit alueen käytön turvallisuudelle. Mahdolliset pelastusreitit on määriteltävä ja sijoitettava siten, etteivät ne risteä aktiivisen leikin alueen kanssa. Pelastusreitin talvikunnossapito tule huomioida suunnittelussa.

Ympäristönäkökulma, kuten ilmastonmuutoksen hidastamiseen pyrkiminen, on huomioitava tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin. Tämä voi tarkoittaa tulevaisuudessa esimerkiksi hiilijalanjäljen ja elinkaaren arvioimista leikkivälineiden valinnassa.