Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Pasila - Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord, Böle

Ympäristöseuranta ja -valvonta
yksikön päällikön päätös § 118, HEL 2020-003665. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 9.7.2020

Valitusaika päättyy 17.8.2020 klo 16:15

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 9.7.2020 - 17.8.2020

 

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut


Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och -tillsyn § 118, HEL 2020-003665. Beslutet är tillgängligt permanent.

 

Kungörelsens publiceringsdag 9.7.2020

Besvärstiden utgår 17.8.2020 klo 16:15

 

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 9.7.2020 - 17.8.2020

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster


JAA
09.07.2020 13:30