Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätökset meluilmoituksesta, Kurkimäki, Pitäjänmäki ja Pasila – Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Tranbacka, Sockenbacka och Böle

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 66,
HEL 2022-004112. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 67,
HEL 2022-004830. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 69,
HEL 2022-004554. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 27.4.2022

Valitusaika päättyy 3.6.2022 klo 16:15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 27.4.2022 – 3.6.2022

  

 

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut

 


Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 66, HEL 2022-004112. Beslutet är tillgängligt permanent.

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 67, HEL 2022-004830. Beslutet är tillgängligt permanent.

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 69, HEL 2022-004554. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 27.4.2022

Besvärstiden utgår 3.6.2022 klo 16:15

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 27.4.2022 – 3.6.2022

 

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster


JAA
27.04.2022 10:15