Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätökset meluilmoituksesta, Taka-Töölö ja Hermanni – Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Bortre-Tölö och Hermanstad

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 59, HEL 2021-004376. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 60, HEL 2021-003889. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 13.4.2021

Valitusaika päättyy 20.5.2021 klo 16:15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 13.4.2021 – 20.5.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut


Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 59, HEL 2021-004376. Beslutet är tillgängligt permanent.

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 60, HEL 2021-003889. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 13.4.2021

Besvärstiden utgår 20.5.2021 kl. 16:15

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 13.4.2021 – 20.5.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster

JAA
13.04.2021 14:02