Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätökset meluilmoituksesta, Telakkakatu 10 ja Gunillantie 12 – Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Docksgatan 10 och Gunillavägen 12

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 81, HEL 2021-005832. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 82, HEL 2021-004862. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.5.2021

Valitusaika päättyy 28.6.2020 klo 16:15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 21.5.2021 - 28.6.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut


Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 81, HEL 2021-005832. Beslutet är tillgängligt permanent.

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 82, HEL 2021-004862. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 21.5.2021

Besvärstiden utgår 28.6.2020 kl. 16:15

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 21.5.2021 - 28.6.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster

JAA
21.05.2021 10:51