Suoraan sisältöön

Valtatie 4: ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta – Riksväg 4: Meddelande om indlednin av planering och rätt till utredning


Valtatie 4 parantaminen välillä Kehä I–Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä, Helsinki, tiesuunnitelma

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Helsingin kaupunki aloittavat asiakohdassa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Tiesuunnitelma käsittää lisäkaistojen, meluntorjunnan, uuden Ilmasillan eritasoliittymän sekä muut tarvittavat tiejärjestelyt. Kaupunki suunnittelee saman aikaisesti alueen katuja.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27§). 

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja:

Sami Mankonen, Uudenmaan ELY-keskus, sami.mankonen@ely-keskus.fi puhelin 040 573 9951
Anni Tirri, Helsingin kaupunki, anni.tirri@hel.fi puhelin 09 310 38335 

Helsingissä 13.9.2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.ely-keskus.fi/uusimaa


Förbättring av riksväg 4 mellan Ring I–Ring III och Luftbron planskilda anslutning, Helsingfors, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) samt Helsingfors stad och Vanda stad inleder utarbetandet av den omnämnda vägplanen inklusive nödvändiga undersökningar och utredningar. 

Vägplanen omfattar tilläggsfiler, bullerbekämpning, Luftbron nya planskilda anslutning och andra nödvändiga vägarrangemang. Helsingforst stad planerar samtidigt områdets gator.

Sakägarna anses ha fått del av informationen om inledningen av planering och rätt till utredning den sjunde dagen efter att meddelandet har publicerats (lagen om trafiksystem och landsvägar 108 § och kommunallagen 108 §). Den som utarbetat planen har rätt att på fastigheterna utföra sådana mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder som planeringsarbetet förutsätter (lagen om trafiksystem och landsvägar 16 §).  

Fastighetsägarna och övriga sakägare samt de, vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen, har rätt att närvara vid undersökningsprocedurerna och framföra sin åsikt i saken (lag om trafiksystem och landsvägar 16 § och 27 §).  

När planeringen fortskrider kommer på sätt som senare meddelas, tillfälle att reserveras för att framföra åsikter om planen (lagen om trafiksystem och landsvägar 27 § och statsrådets förordning om landsvägar 3 §).  

När planerna är klara kommer de att framläggas, varvid sakägarna har möjlighet att lämna skriftlig anmärkning över dessa (lagen om trafiksystem och landsvägar 27 § och statsrådets förordning om landsvägar 3 §).  

Närmare information: 

Sami Mankonen, NTM-centralen i Nyland, sami.mankonen@ely-keskus.fi telefon 040 573 9951
Anni Tirri, Helsingfors stad, anni.tirri@hel.fi telefon 09 310 38335 

Helsingfors 13.9.2019

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral
www.ely-keskus.fi/uusimaa


JAA
14.05.2020 10:10