Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Tupavuori 3:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Tupavuori 3

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 13.10.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Tupavuori 3:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Tupavuori 3, 00570 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 21.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 13.10.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Tupavuori 3 på Stugberget 3, 00570 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 21.11.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 14.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
14.10.2022 06:00