Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10:n tupakointikieltopäätöksestä ̶ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 3.12.2021 antanut päätöksen Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Suursuontie 10 ja Suonotkontie 3, 00630 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 14.1.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.12.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 3.12.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy RM-Talo 62 Suursuontie 10 på Storkärrsvägen 10 och Kärrdäldsvägen 3, 00630 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 14.1.2021 ( registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 8.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
08.12.2021 00:00