Suoraan sisältöön

Ilmoitus As. Oy Helsingin Pitäjänpuiston tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Pitäjänpuisto

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 6.10.2022 antanut päätöksen As. Oy Helsingin Pitäjänpuiston tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Strömbergintie 12, 00380 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 14.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).  

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 7.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 6.10.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Pitäjänpuisto på Strömbergsvägen 12, 00380 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 14.11.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 7.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
07.10.2022 00:00