Suoraan sisältöön

Ilmoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy Soittajantie 6:n tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Musikantvägen 6

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 15.6.2021 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Soittajantie 6, Soittajankuja 2-4 ja Urkupillintie 6-8, 00420 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 26.7.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.6.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 15.6.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Musikantvägen 6, Musikantränden 2-4 och Orgelpipsvägen  6-8, 00420 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 26.7.2021 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 18.6.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
17.12.2021 14:33