Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Pukinmäen-Salvan tupakointikieltopäätöksestä ― Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Pukinmäen-Salpa

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 29.9.2021 antanut päätöksen Asunto Oy Pukinmäen-Salvan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Säterintie 26, 00720 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 8.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 29.9.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Pukinmäen-Salpa på Säterivägen 26, 00720 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 8.11.2021 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
01.10.2021 00:00