Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-osakeyhtiö Helsingin Riihitie 8:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Riihitie 8

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 3.3.2022 antanut päätöksen Asunto-osakeyhtiö Helsingin Riihitie 8:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Riihitie 8, 00330 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 11.4.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 4.3.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 3.3.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Riihitie 8 på Rievägen 8, 00330 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 11.4.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 4.3.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
04.03.2022 00:00