Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Töölön Oscarin tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Töölön Oscar

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 20.6.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Töölön Oscarin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 31, 00100 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 28.7.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 21.6.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 20.6.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Töölön Oscar på Norra Järnvägsgatan 31, 00100 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 28.7.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 21.6.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
21.06.2022 00:00