Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19:n tupakointikieltopäätöksestä ̶ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 29.11.2021 antanut päätöksen Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Munkkiniemen Puistotie 19, 00330 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 7.1.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.12.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 29.11.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Munkkiniemen Puistotie 19 på Munksnäs allén 19, 00330 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 7.1.2022 ( registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.12.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
01.12.2021 10:30