Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Piilonpirtin tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Piilonpirtti

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 24.1.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Piilonpirtin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Mosaiikkiraitti 7, 00980 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 6.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).  

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.1.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 24.1.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Piilonpirtti på Mosaikstråket 7, 00980 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 6.3.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.1.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
25.01.2023 13:30