Suoraan sisältöön

Ilmoitus Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 23.6.2022 antanut päätöksen Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Merikorttikuja 4, 00960 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 1.8.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 23.6.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 23.6.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Kiinteistö Oy Helsingin Merikorttikuja 4 på Sjökortsgränden 4, 00960 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 1.8.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 23.6.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
23.06.2022 12:40