Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Leikosaarentie 31:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Leikosaarentie 31

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 11.5.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Leikosaarentie 31:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Leikosaarentie 31, 00990 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 20.6.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 12.5.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 11.5.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Leikosaarentie 31 på Lekholmsvägen 31, 00990 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 20.6.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 12.5.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
12.05.2022 00:00