Suoraan sisältöön

Ilmoitus Helsingin Asumisoikeus Oy/Fannynkallion tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy/Fannynkallio

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 8.12.2020 antanut päätöksen Helsingin Asumisoikeus Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kuninkaantammenkierto 4/Sienakuja 2, 00430 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 18.1.2020 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.12.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 8.12.2020 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy på Kungseksringen 4/Sienagränden 2, 00430 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 18.1.2020. Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 10.12.2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster

JAA
10.12.2020 00:00