Suoraan sisältöön

Ilmoitus Kiinteistö Oy Kipparin Kruunun tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 28.10.2022 antanut päätöksen Kiinteistö Oy Kipparin Kruunun tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Niittaajankatu 1, Niittaajankatu 9, Paasivaarankatu 4 ja Paasivaaranpolku 4, 00810 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 13.12.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 3.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 28.10.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Kiinteistö Oy Kipparin Kruunu på Nitargatan 1, Nitargatan 9, Paasivaaragatan 4 och Paasivaarastigen 4, 00810 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 13.12.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 3.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
03.11.2022 14:30