Suoraan sisältöön

Ilmoitus As. Oy Helsingin Arabianrinteen tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Arabianrinne

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 11.5.2022 antanut päätöksen As. Oy Helsingin Arabianrinteen tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kokkosaarenkatu 6, 00560 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 20.6.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 12.5.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 11.5.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Arabianrinne på Ljusarörsgatan 6, 00560 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 20.6.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 12.5.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
12.05.2022 00:00