Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 23.5.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kerttulinkuja 1, 00810 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 30.6.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.5.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 23.5.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Kerttulinkuja 1 på Gertrudsgränden 1, 00810 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 30.6.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 24.5.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
24.05.2022 00:00