Suoraan sisältöön

Ilmoitus As Oy Keinulaudantie 5:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för As Oy Keinulaudantie 5

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 25.1.2022 antanut päätöksen As Oy Keinulaudantie 5:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Keinulaudantie 5, 00940 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 4.3.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.1.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 25.1.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för As Oy Keinulaudantie 5 på Gungbrädsvägen 5, 00940 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 4.3.2022 ( registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 27.1.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
27.01.2022 12:34