Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin REDIn Majakan tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 11.10.2021 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin REDIn Majakan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kalasatamankatu 9, 00580 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 22.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 13.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 11.10.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka på Fiskehamnsgatan 9, 00580 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 22.11.2021 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 13.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
13.10.2021 00:00