Suoraan sisältöön

Ilmoitus Helsingin Asumisoikeus Oy:n Helmisimpukan tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy / Helmisimpukka

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 15.11.2022 antanut päätöksen Helsingin Asumisoikeus Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Henrik Lättiläisen katu 6 / Ristiretkeläistenkatu 30, 00710 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 23.12.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 16.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 15.11.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy på Henrik av Lettlands gata 6 / Korsfarargatan 30, 00710 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 23.12.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 16.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
16.11.2022 05:00