Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-oy Vuotien tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Vuotie

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 16.12.2022 antanut päätöksen Asunto-oy Vuotien tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Harustie 3, 00980 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 25.1.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 16.12.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 16.12.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-oy Vuotie på Stagvägen 3, 00980 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 25.1.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 16.12.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
16.12.2022 14:30