Suoraan sisältöön

Ilmoitus As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 24.11.2022 antanut päätöksen As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Hakaniemenranta 16 (Haapaniemenkatu 20), 00530 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 2.1.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa ( kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 24.11.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 på Hagnäskajen 16 / Aspnäsgatan 20, 00530 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 2.1.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
25.11.2022 08:35