Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Rakuunan tupakointikieltopäätöksestä ̶ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rakuuna

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 18.11.2021 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Rakuunan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Gustav Pauligin katu 4, 00990 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 29.12.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.11.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 18.11.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rakuuna på Gustav Pauligs gata 4, 00990 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 29.12.2021 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 19.11.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
19.11.2021 15:00