Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Loggian tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Loggia

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 18.8.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Loggian tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Gunillantie 19 ja Lorenzinkuja 2, 00870 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 26.9.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.8.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 18.8.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Loggia på Gunillavägen 19 och Lorentzgränden 2, 00870 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 26.9.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 19.8.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
19.08.2022 11:08