Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-osakeyhtiö Castreninkatu 5:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Castreninkatu 5

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 25.11.2022 antanut päätöksen Asunto-osakeyhtiö Castreninkatu 5:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Castréninkatu 5, 00530 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 4.1.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 28.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 25.11.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Castreninkatu 5 på Castrénsgatan 5, 00530 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 4.1.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 28.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
28.11.2022 10:00