Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto-Oy Säästösalon tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Säästösalo

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 24.10.2022 antanut päätöksen Asunto-Oy Säästösalon tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Borgströminkuja 4, 00840 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 30.11.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.10.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 24.10.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto-Oy Säästösalo på Borgströmsgränden 4, 00840 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 30.11.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 24.10.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
24.10.2022 12:15