Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Agricolankulman tupakointikieltopäätöksestä ― Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Agricolankulman

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 16.12.2021 antanut päätöksen Asunto Oy Agricolankulman tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Agricolankatu 4, Porthaninkatu 17, 00530 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 24.1.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.12.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 16.12.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Agricolankulma på Agricolagatan 4, Porthansgatan 17, 00530 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 24.1.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 17.12.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
17.12.2021 09:15