Suoraan sisältöön

Ilmoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy 2907 Aarteenetsijäntie 2:n tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab 2907 Skattsökarvägen 2

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 19.2.2021 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Aarteenetsijäntie 2 ja Aarteenetsijäntie 4, 00970 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 1.4.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 23.2.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 19.2.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Skattsökarvägen 2 och Skattsökarvägen 4, 00970 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 1.4.2021. Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 23.2.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
23.02.2021 00:00