Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Yläkiventie 6:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Yläkiventie 6

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 16.11.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Yläkiventie 6:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Yläkiventie 10, 00920 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 23.12.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 16.11.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Yläkiventie 6 på Ovanstänsvägen 10, 00920 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 23.12.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 17.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
17.11.2022 01:00