Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Raijanhovin tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Raijanhovi

Asunto Oy Raijanhovi osoitteessa Ristolantie 13, 00320 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-012852 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.2.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.1.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Raijanhovi på Kristersvägen 13, 00320 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-012852 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 17.2.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 17.2.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 20.1.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
20.01.2023 02:00