Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Rapakivenkuja 1:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Rapakivenkuja 1

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 20.6.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Rapakivenkuja 1:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Rapakivenkuja 1, 00710 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 27.7.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.6.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 20.6.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Rapakivenkuja 1 på Örstensgränden 1, 00710 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 27.7.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 20.6.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
21.06.2022 09:30