Suoraan sisältöön

Ilmoitus Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrän tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrä

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 23.6.2022 antanut päätöksen Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrän tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Nukkeruusunkuja 4 ja Villiruusunkuja 3, 00990 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 3.8.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.6.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 23.6.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Kiinteistö Oy Helsingin Auringonkehrä på Dockrosgränden 4 och Vildrosgränden 3, 00990 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 3.8.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 27.6.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
27.06.2022 05:00