Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta As. Oy Helsingin Lintulahdenkukkulan tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Helsingin Lintulahdenkukkula

As. Oy Helsingin Lintulahdenkukkula osoitteessa Lintulahdenaukio 10, 00500 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-013427 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 20.2.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 20.2.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 23.1.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


As. Oy Helsingin Lintulahdenkukkula på Fågelviksplatsen 10, 00500 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-013427 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 20.2.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 20.2.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 23.1.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
23.01.2023 01:00