Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-oy Vuotien tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Vuotie

Asunto-oy Vuotie osoitteessa Harustie 3, 00980 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-006705 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 8.12.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 8.12.2022 mennessä.  

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto-oy Vuotie på Stagvägen 3, 00980 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2022-006705 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets  lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 8.12.2022. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 8.12.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 9.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster

 


JAA
09.11.2022 13:45